גיטין דף עז. א

האומר לאשתו "זה גיטך" - ולשונות דלהלן, מה הדין אם מת בלילה?

לתנא דמתניתין לרבותינו שהתירוה
"לכשתצא חמה מנרתיקה"
"לכשלא אבוא לאחר י"ב חודש"
אינו גט [1]
"ע"מ שתצא חמה מנרתיקה"
"ע"מ שלא אבוא מכאן ועד י"ב חודש"
הוי גט -
כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי
"אם תצא חמה מנרתיקה"
"אם לא אבוא מכאן ועד י"ב חודש"
אינו גט -
דלא אמר מעכשיו
הוי גט -
דזמנו של שטר מוכיח

הזורק גט לאשתו באופנים דלהלן האם היא מגורשת?

כשהיא נמצאת בתוך ביתה או חצרה כשהיא נמצאת בתוך ביתו או חצרו
זרק לפניה מגורשת אינה מגורשת [2]
לתוך חיקה או קלתה מגורשת מגורשת

גיטין דף עז: א

האם מועיל דהמגרש יקנה לאשתו מקום ששם הגט, והיא תעשה בו קנין ועי"ז תתגרש?

באשתו ארוסה באשתו נשואה
להו"א דרבא מהני לא מהני - דמה שקנתה אשה קנה בעלה
למסקנא דרבא מהני מהני - גיטה וחצירה באים כאחד

זרק לה גט בתוך ביתה או חצרה האם מהני?

כשעומדת בצד ביתה או בצד חצרה היא בטבריא וחצרה בציפורי ומשתמר לה
לעולא מהני לא מהני [3]
לר' אושעיא מהני מהני
-------------------------------------------------

[1] דכיון שהתנה בפירוש שלא יחול הגט אלא לכשתצא חמה מנרתיקה, או אם לא אבוא לאחר י"ב חודש, דלשונות אלו ברורים אלו שאין כוונתו "מעכשיו", ולכך גם רבותינו שהתירוה להנשא, באופן זה הם מודים שהיא אסורה.

[2] ואפי' זרק על המטה שהיא שוכבת עליה - שנמצא הגט עמה במטה, ג"כ אינה מגורשת.

[3] דס"ל דחצר משום ידה מתרבי, ומה ידה בסמוכה לה אף חצרה בסמוכה לה. ור' אושעיא חולק, וסובר, דכמו שידה משתמרת לדעתה כך חצרה משתמרת לדעתה - וסגי בזה.

-------------------------------------------------