גיטין דף עו. א

האומר ע"מ שתשמשי את אבא או תניקי את בני ולא כפל את תנאו, ולא עשתה, מה הדין?

ללישנא קמא לאיכא דאמרי
לר' מאיר הרי זה גט - דלא כפל תנאו ולא הוי תנאי
לחכמים אם לא נתקיים התנאי לא הוי גט
לרשב"ג אם לא נתקיים התנאי לא הוי גט [1] הרי זה גט - דלא כפל תנאו [2]

גיטין דף עו: א

במקרים דלהלן, האם יש לנו לחוש שמא יערער הבעל על הגט לומר שהוא גט ישן - וצריך להגיע לאופן שאמר "נאמנת עלי לומר שלא פייס [3]"?

באופן של המשנה: "הרי זה גיטך
אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש"
באופן של הברייתא: "הרי זה גיטך
כל זמן שאעבור מנגד פניך ל' יום"
לדתני אמתניתין אם לא אמר חיישינן כ"ש שאם לא אמר חיישינן [4]
לדתני אברייתא גם בלא אמר לא חוששין [5] אם לא אמר חיישינן

אמר הבעל "הרי זה גיטך וכו' אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש" ומת תוך י"ב חודש?

כשלא אמר "מעכשיו" כשאמר "מעכשיו
לתנא דמתניתין אינו גט הוי גט
לרבותינו דשרו משחא הוי גט - זמנו של שטר מוכיח עליו הוי גט

אמר הבעל לשונות דלהלן, והם כתבו את הגט תוך י"ב חודש ונתנו לאחר י"ב חודש מה הדין?

אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש
- כתבו ותנו גט לאשתי
כתבו ותנו גט לאשתי -
אם לא באתי מכאן ועד י"ב חודש
לרבנן אינו גט אינו גט
לר' יוסי אינו גט הרי זה גט [6]
-------------------------------------------------

[1] וה"ק רשב"ג לר"מ: אין לך תנאי בכתובים שאינו כתוב, ומזה שהוצרך הכתוב כל פעם לכתוב את הדין הזה - והי כשנים ושלש (ויותר) כתובים הביאם כאחד ושאינם מלמדים, דאם היו מלמדים היה סגי לתורה לכתוב במקום א' וממילא נלמד לכל מקום, אלא ש"מ שאל תלמד מכאן שצריך תנאי כפול דוקא.

[2] וה"ק: "אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול" - ויש לנו ללמוד שצריך תנאי כפול דוקא. ויש צריכותא בין הפסוקים, למה הוצרכה התורה לאשמועינן בכל מקום דבעינן תנאי כפול כדאיתא בקידושין (דף סא:).

[3] מפירש"י מבואר שאם הבעל לא יערער לומר שהוא גט ישן, אין אנו חוששין שמא פייס ובא עלי - והוי גט ישן, אלא רק החשש הוא שמא אחרי שתתגרש יבוא הבעל ויערער ויאמר שפייס ונתייחד עמה - והיה גט ישן ואינה מגורשת. ולכן אם אמר הבעל "נאמנת עלי לומר שלא באתי" - א"כ לא יוכל הבעל אח"כ לערער ולפסול את הגט.

[4] דהרי היה הולך ובא אצלה ויש לחוש שנתייחד עמה.

[5] דכיון שכפי הידוע לנו הוא לא בא כלל, אין לנו לחוש שמא פייס ונתייחד - ונעשה גט ישן.

[6] בגמ' לקמן (דף עז.) יבואר טעמו, דהרי לכאורה עברו על תנאו והיה צריך להיות הדין שלא יהיה גט.

-------------------------------------------------