גיטין דף יח. א

מאימתי מונים ג' חדשי הבחנה לאשה?

מאימתי מונין ומדוע
לרב ולרב פפא ורב הונא בדר"י משעת נתינה דחיישנן שמא נתייחד עמה קודם הנתינה
לשמואל ולרב פפי ורב אשי ולהלכה משעת כתיבה אין חוששים שמא נתייחד דפוסל את הגט [1]

מאימתי שנת שביעית משמטת את חוב הכתובה?

פגמה וגבתה מקצת הכתובה,
וזקפה את שאר חובה הכתובה במלוה
פגמה אבל לא זקפה במלוה זקפה במלוה אבל לא פגמה
לרב משמטת אינה משמטת
לשמואל משמטת משמטת

האם כתובה הויא כמעשה ב"ד שנכתב ביום ונחתמת בלילה?

באין עסוקים באותו ענין בעסוקים באותו ענין
לרב פסול כשר [2]
לשמואל כשר כשר

גיטין דף יח: א

אליבא דר' שמעון דמכשיר בנכתב ביום ונחתם בלילה, מה הדין בזמן ארוך יותר?

ביותר ממכאן ועד עשרה ימים ומדוע
לריש לקיש פסול דחיישינן שמא פייס והוי גט ישן
לר' יוחנן כשר דאם פייס היה קול דכבר לא שומעים מריבה

אמר לעשרה כולכם כתבו גט לאשתי מה הדין?

חתמו ב' מיד והשאר עד י' ימים חתמו ב' כשרים והשאר פסולים
לר"י ב' עדים והשאר תנאי כשר כשר [3]
לריש לקיש כולם עדים פסול פסול
-------------------------------------------------

[1] דהדין הוא שאסור לגרש בגט ישן - דהיינו גט שנתייחדה האשה עם בעלה אחרי כתיבתו. וטעם פסולו, כדי שלא יגידו שגיטה קודם לבנה דהיינו שנתגרשה ואח"כ נתעברה והוולד פגום כיון שיראו שזמן הכתוב הגט הוא קודם העיבור, ובאמת נתייחדה עמו אח"כ קודם זמן נתינת הגט.

[2] ולא רק בכתובה, אלא בכל שטרות כשר בכה"ג, דכיון שהעדים מזומנים לחתום אלא שהמתינו עד שגמרו את הענין, הרי שיוצא הקול כבר משעת הכתיבה ולכן כשר.

[3] ואם חתמו בתחילה הפסולים אמרי לה כשר ואמרי לה פסול משום איחלופי.

-------------------------------------------------