גיטין דף יד. א

לוה שאמר לשלוחו, "הולך מנה לפלוני (המלוה) שאני חייב לו" מה הדין בדלהלן?

האם הלוה חייב באחריותו האם הלוה יכול לחזור בו
לרב חייב - דהוא שלוחו
ולא שליח המלוה
אינו חוזר - ד"הולך כזכי"
לשמואל חוזר - או דהולך לאו כזכי, או דיש מגו [1]

גיטין דף יד: א

"הולך מנה לפלוני", והלך ובקשו ולא מצאו - שמת המקבל, במה נחלקו הברייתות דלהלן?

תני חדא -
יחזרו המעות למשלח
תניא אידך - יחזרו המעות
ליורשי מי שנשתלחו לו
להו"א הולך לאו כזכי -
ולכן יחזרו למשלח
הולך כזכי -
וזכה כבר המקבל ויורשיו
לר' אבא בר ממל
- בבריא
בבריא -
והולך לאו כזכי
בשכיב מרע -
דבריו ככתובים ומסורים דמו
לרב זביד -
בשכיב מרע
המקבל לא היה חי בשעת
נתינת המעות לשליח ולא זכה בהן
המקבל היה חי בשעת נתינת
המעות לשליח וזכה ומורישן
לרב פפא - בבריא מת המקבל בחיי נותן -
ובטלה המתנה
מת הנותן בחיי המקבל -
ומצוה לקיים את דברי המת

במה נחלקו התנאים בהולך מנה לפלוני ומת הפלוני לפי ההו"א?

מה הדין? לפי ההו"א - בהולך כזכי
במת המשלח לתנא קמא יחזרו למשלח הולך לאו כזכי
במת
אח"כ
גם
המשלח,
האם
יחזרו
ליורשיו
לר' נתן ור' יעקב יחזרו ליורשי משלח הולך לאו כזכי [2]
ליש אומרים ליורשי מי שנשתלחו לו הולך כזכי
לר' יהודה הנשיא ליורשי מי שנשתלחו לו הולך לאו כזכי [3]
לחכמים יחלקו מספקא להו
כאן בבבל אמרו שודא עדיף מספקא להו
לר' שמעון הנשיא יחזרו ליורשי משלח הולך לאו כזכי
-------------------------------------------------

[1] הגמ' בתחילה רצתה לתלות את מחלוקתם בדין "הולך כזכי" דרב ס"ל דהולך כזכי ושמואל ס"ל דהולך לאו כזכי, והגמ' דחתה די"ל דלכו"ע הולך כזכי אלא שסובר שמואל, דמגו שעדיין חייב הלווה באחריות המעות יכול לחזור בו, דהיינו שהאחריות מראה שכאן עדיין נשאר הממון ברשות הלווה ולכן יכול לחזור בו עד שלא יגיע ליד המלוה. ופירש"י דנפ"מ לענין מתנה בלא אחריות, שלפי ההו"א לשמואל חוזר בו דהולך לאו כזכי ולפי המסקנא אינו חוזר בו דהולך כזכי. והתוס' (בד"ה לא) חלקו, דהרי במתנה לא אמרינן הולך כזכי.

[2] וגם אין מצוה לקיים את דברי המת, ולכן אף שמת המשלח לא צריך לקיים דבריו.

[3] ורק משום שמצוה לקיים דברי המת לכן בכל אופן יתנו ליורשי מי שנשתלחו לו.

-------------------------------------------------