GITIN 6 (2 Sivan 5783) - This Daf has been dedicated in memory of Harry Bernard Zuckerman, Baruch Hersh ben Yitzchak (and Miryam Toba), by his children and sons-in-law.

גיטין דף ו. א

המביא גט ממדינה למדינה בבל מה הדין לרב ושמואל [1]?

מה הדין? ומדוע?
לרב, רב הונא כארץ ישראל - ואין צריך לומר כיון שיש ישיבות קבועות מצויים לקיים
לשמואל כחו"ל - וצריך לומר בני הישיבות טרודים בגירסתם ואין מכירים

גיטין דף ו: א

האם צריך לסרטט במקומות דלהלן? [תוד"ה א"ר].

מה הדין וכמה?
באיגרת שלומים לריב"א ור"ת: לא צריך
למשמעות הירושלמי: צריך
-----
לר' יצחק: שתים ושלש תיבות
למתניתא: שלש וארבע
כותב פסוק לדרשא צריך
תפילין וספר תורה צריך אבל דוקא שרטוט א' למעלה [2]
מזוזה צריכה וצריך לסרטט כל שורה ושורה
-------------------------------------------------

[1] הוכיחו התוס' (בד"ה בבל)' דהנידון במחלוקתם הוא במדינה למדינה בבבל, כי באותה מדינה בבבל גם שמואל מודה שלא צריך לומר. ולענין המביא מבבל לא"י זו מחלוקת ר' אביתר ורב יוסף לקמן (בעמוד ב'), וא"כ זה לא הנידון כאן.

[2] ולא יעשה יותר, כי כל הפטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט. מלבד אם אינו יודע לכתוב כתיבה מיושרת אם לא יסרטט יותר.

-------------------------------------------------