הלכה א' - ב' (לא. - לב:)
הלכה ג' - ד' (לב: - לג:)
הלכה ה' (לג: - לד:)
הלכה ו' - ז' (לד: - לה.)
הלכה א' - ב' (לא. - לב:)

חזור לראש הדף
אין שכחה לזית מסויים (שם, מעשיו, מקום (בצד גת או דקל), ריבוי זיתים או שמן ברוב השנים, ב' נטופי שמן (רח"ק - קצת), לר"ש יבש, בדעתו של בעה"ב) כשלא התחיל ללקטו

או לג' זיתים [ושכחת עומר - ולא מה שתזכור] או סאתים פירות (לר"ש ורא"ש כשלא התחיל ללקטו)

כל שדהו זיתים חשובים יש שכחה (לרח"ק לא)

לר' יוסי אין שכחה לזיתים [לר"ש בר יקים חשובים בזמן שאינם מצויים; לר' יוסי האמורא לא דרש אחריך כר"ע (וה"ה אילן וגפן)] אפי' משהתחיל ללקט (לרא"פ לר' יוסי האמורא, לגר"א ורח"ק לכו"ע)

זית באמצע ג' שורות עצים אינו שכחה [לר"ם נסתר; לר"ש מסוים] -
לר' יוחנן בזית נודיין (חשוב; לגר"א זיתים תלושים ור' יוסי חולק)

אין שכחה (לר"ם הפקר לכל) בראש הזית כשעדיין זיתים תחתיו,
ולר"מ עד שגמר לבדוק מחבואי האילן (לרח"ק ספק אם אף יש תחתיו)

הלכה ג' - ד' (לב: - לג:)

חזור לראש הדף
פרט - הנופל דרך בצירה - וספק אם אף לפני שהגיע לארץ

אסור להניח סל תחת הבוצר

עוללות - ענבים שלא שוכבים זה על זה ומועטים בשוליו, וכשמניחם אין כולם נוגעים בטבלה

ספק לעניים, נחתך עם האשכול לבעה"ב

גרגר יחידי (לר"ש גרגריו מחוברים לשדרה; לריבמ"ץ ענב) -
לר"י לבעה"ב [עוללות כנקף זית שנים שלשה גרגרים - ולא יותר\פחות], לחכמים לעני

קיבל מעשר עם ענבים יחידים - תולין שנחתכו עם האשכול

בא"י פירות גדולים ונוטפים דבש, ונתמעטו בימי ר' יוחנן, בחורבנה רבי מיעט האשכול

רבי התיר ירק מיד במוצאי שביעית [תולין שזרע אחר ר"ה]

לר"י מידל אף עוללות [כשותף; לטובתם לשנה הבאה; רא"פ - העניים איחרו], ור"מ חולק [כמוכר]

הלכה ה' (לג: - לד:)

חזור לראש הדף
כרם רבעי לב"ש אין חומש וביעור [לרבי בשביעית שאין מע"ש, לרשב"ג לא נלמד ממע"ש - וקדושתו כביכורים ואסור לאונן [קודש הילולים - כביכורים שקורין הלל] וכר"ש דאין ביעור; ממעשרו וחמישיתו יוסף עליו ולא רבעי], וחייב במתנות עניים [ממון בעלים]

וב"ה חולק [קדש קדש כמע"ש - ממון גבוה, אם גאל יגאל - אף רבעי]

לר"י אין רבעי לגוי (לרשב"א בב"ק לרב ביבי - אף לישראל) בסוריא [כמעשר שני],

לחכמים יש ואפי לגוי

אף לב"ש יש רבעי בשנה ג' וו' [מעשר עני במקום מעשר שני]

לר' יוסי בר"י ור"א בר"ש רבעי אחר כיבוש וחילוק [כמעשר שני]

לריה"ג ור"י רבעי ממון בעלים [ובשנה החמישית וכו' להוסיף לכם]

וחייב בחלה (חוץ מבגבולין [עריסותיכם [רש"י סנהדרין - מע"ש לפני פדיון ממון גבוה\איסור אכילה]] ופטור ממעשרות [כמע"ש]

הלכה ו' - ז' (לד: - לה.)

חזור לראש הדף
כרם שכולו עוללות (לרא"פ או פרט) - לר"א לבעה"ב [כי תבצור] אא"כ בצר ג' אשכולות שעושים רביעית ולא אכלם חיה (לרח"ק ספק)

לר"ע לעניים [וכרמך לא תעולל] מזמן הבציר [כי תבצור]

אין לעני פרט לפני הבצירה [הוקש לעוללות]; אין לבעה"ב עוללות לפני הבצירה [לר"א - וכרמך]

הקדיש שדה שנודעו העוללות - עוללות לעניים [להו"א שייר גידוליו מהקדש; אינו מקדיש שאינו שלו ואף זכות יניקה], לר' יוסי יתנו שכר גידולן להקדש

הנוטע להקדש אין ערלה רבעי ועוללות, ויש קדושת שביעית [שבת (מה שהוא) לה'],

והגזבר מחללו על כסף ישראל (רח"ק - שיקנה מאכל; רידב"ז - רק ההקדש נתחלל דרך חילול)

שכחה בכרם המודלית משאינו יכול פשוט ידו לקחתו [עד אז דרכו לבחון]
בכרם על קרקע משעבר ממנה [כשורה אחרת]

בזיתים לר' אושעיא תלוי בפושט יד, לר' יוחנן משעבר ממנו