הלכה א' (לה.)
הלכה ב' - ג' (לה: - לו.)
הלכה ד' - ה' (לו. - לו:)
הלכה ו' - ח' (לו: - לז:)
הלכה א' (לה.)

חזור לראש הדף
יאוש עניים - לקט משילכו הנמושות

משא"כ פרט ועוללות [הזקנים באים מיד] משילכו פעם שניה,
וזיתים [קר לזקנים] לת"ק מרביעה שניה, לר"י בפחות מד' איסרות (סעודות) לרא"פ משילכו הנמושות

א"צ להשאיר מתנות עניים כשאין מלקטים [לעני ולגר תעזוב - ולא לעורבים]

הלכה ב' - ג' (לה: - לו.)

חזור לראש הדף
עני נאמן שפירותיו מתנת עניים בשעתם כשיש שדות קרובות ואפי כור
והופרש מעשר ממעשר עני [אינו עושה מצוה בעבירה]

לוי נאמן שהן מעשר ראשון לעולם (ר' אושעיא - שהופרש תרומת מעשר, ר' מנא - אפי' בשביעית), ר' בון בר חייא - רק בראה הפרשת בעה"ב

ורק בפירות שלמים וירק חי - אא"כ העני אמר שאני טחנתי\אפיתי, ונאמן על שמן רק שהוא מעשר עני (אא"כ נהגו לדרוך זיתי הפקר), ועל ירק מבושל מועט [שכחו לעשרו קודם]

הלכה ד' - ה' (לו. - לו:)

חזור לראש הדף
מחלק בגורן כדי שתי סעודות (אחרי ההוצאות) [ושבעו - כדי שובעו] (לר"ע מחצה משיעור דבילה יין ושמן) או שווים, וכשאין מספיק נותן לפניהם ומחלקין בשוה

ויכול לשמור מחצה לקרוביו - לר' יונה כשיש יותר מכדי חלוקה בגורן, לר' חזקיה תמיד

לעירוב תחומין חומץ ושמן כדי לטבול ירק ב' סעודות, ורק הנאכלין כמו שהוא למי שהוא

א"צ ליתן כ"כ לעני המחזר על הפתחים, אלא כהרגלו

הלכה ו' - ח' (לו: - לז:)

חזור לראש הדף
עני העובר מקבל לפחות ככר לב' סעודות (ג' לשבת) וצרכי לינה

יש לו ב' סעודות לא יקח מתמחוי, י"ד סעודות לא יקח מקופה (שבועי לעניי העיר),
ר' זוז (שאינן ממושכנין) או נושא ונותן בנ' זוז לא יטול מתנות עניים

ב' לגביית קופה וג' לתמחוי [לחלק מיד בג' [ק"ו ממונות]] ולא אחים

שררה לת"ח; ר"א שמח כשעניים קללו

אין בודקין אם ראוי למזונות, ומח' לכסות, ובודקין לכסות לפי כבודו

דר בעיר ל' יום יתן למזונות, ו' חדשים יתן לכסות, י"ב חודש לפסין ומלמדים

קצ"ט זוז או ממושכנים לכתובה או בעל חוב - יטול מתנות עניים

צאצאי ארנן היבוסי דרשו ג"ש בשעריך שמעשר עני בירושלים (א"צ לצאת; רח"ק - כמע"ש);

נותן די מחסורו, א"צ למכור בגדיו אבל מחליף כלים שא"צ לגופו בפחותים מהן (רח"ק - לפני שלוקח מקופה של צדקה)

יהא לו בגדי חול ובגדי שבת ולכה"פ לשַנות; העושה עצמו בעל חסרון יהיה כמותם; נחזיק טובה לרמאין; ר' חמא ור' זכריה לקחו צדקה לחלק לעניים; התחשבות עם עני וסומא; נחום איש גם זו ביקש יסורים; עדיף לתמוך עמלי תורה מבנין ביהכ"נ; יקח צדקה כשא"א לצמצם יותר

הדרן עלך מסכת פאה