הלכה א' ב' (כ. - כב.)
הלכה ג' (כב.)
הלכה ד' - ה' (כב. - כב:)
הלכה ו' (כב: - כג:)
הלכה ז' (כג: - כד:)
הלכה א' ב' (כ. - כב.)

חזור לראש הדף
פאה במחובר [לא תכלה לקצור; תעזוב] חוץ מגפן מודלית ודקל ולר"ש אגוזים ולר"מ כל אילנות שהבעה"ב מחלק [קציר - שהקטן מושל בו; תעזוב אותם - שאין סכנה] ואולי קורא שם במחובר

עבר על לא תכלה - בעה"ב מחלק (לר"ש ספק)

לא מניחים בפני עניים בתלוש [שמא ישליך לפני מכירו] אלא יחלק

עני שזרק פאה ע"ג המחובר - לר"מ מוציאין ממנו אף הנתלש [קנס]
וספק אם אף בשוגג ובכריכות (לגר"א ורש"ס כן)

לר"ל בשם אבא כהן ברדלא זכיה במציאה (י"ג לחבירו) בד' אמות [בעניי הכינותי לבית ה' זהב
וכו' - הקדיש ראשון ראשון] באמר יזכו לי ד' אמות

לר' יוחנן רק בגיטין וקידושין, ופריעת חוב (זרקוהו ברשותי), ומציאה (לגי' רמב"ן לא במציאה),
ולא במתנה

הלכה ג' (כב.)

חזור לראש הדף
אין עניים קוצרים במגל וקרדום [שלא יכו חבירו]

בעה"ב מניח ללקוט בשחר (למניקות) חצות (ילדים) ומנחה (לנמושות) -
לר"ג לכל הפחות, לר"ע לכל היותר

לר"ש פאה בקצה שדהו [שלא יפתח רק לקרובו, שלא יחכו, שלא יאמר נתתי או יפריש הרע, מראית העין שלא הניח, לא תכלה פאת שדך]

הלכה ד' - ה' (כב. - כב:)

חזור לראש הדף
קצירה כשהיה גוי פטור מלקט פאה ושכחה [שכחת עומרים תלויה בשכחת קמה [היקש ושכחת עומר בשדה (קמה)]], לר"י חייב בשכחה [תלוי בעימור]

לברייתא השותף עם גוי - חלקו חייב בפאה, ויש פוטרים, ולמ"ד אין ברירה חיוב ופטור מעורבין

ברשות הקדש בשעת קצירה פטורה בלקט שכחה ופאה

ברשות הקדש\גוי בשעת הבאת שליש לר"ע או מירוח פטור ממעשרות

לחכמים התוספת שגדל ברשות ישראל חייב

הלכה ו' (כב: - כג:)

חזור לראש הדף
לר"א לוקט פאה עבור עני, לרבנן נותן לעני שיבא - לריב"ל אא"כ הוא עני [מיגו דזכי לנפשיה]

לר"ל אין זוכה לחבירו במציאה

מח' ר' יונה ור' יוסי אם שליח\מזכה הוא בראוי ליטול לעצמו (ויד פרנס כיד עניים)
או אף בראוי ליתן

לקט וכו' של גוי למ"ד יש קנין לגוי בא"י לר' ירמיה ור' חזקיה בשם ר' יוחנן חייבין במעשרות מדרבנן אא"כ הפקירן, לר' יוסי בשם ר' יוחנן פטורין

למ"ד אין קנין לר' ירמיה ור' חזקיה חייבין אפי' הפקירן, לר' יוסי פטורין

לר"א לכו"ע חייבין אא"כ הפקירן [יש לגוי קנין נכסים]

הלכה ז' (כג: - כד:)

חזור לראש הדף
הנושר בשעת קצירה לקט - מה שהיה תוך היד ו\או תוך המגל (מח' רב כהנא\רב תחליפא),
היה בראש היד\מגל לר' ישמעאל לעניים, לר"ע לבעה"ב

לברייתא (לעיל ג, ב) ור' יוסי (חולין קלז.) תולש תבואה בידו פטור [ולקט קצירך]

נפילה באונס אינו לקט

בחורי נמלים במקום שקצר - לת"ק העליונים הלבנים לעניים, לר"מ אף התחתונים הירוקים [ספק לקט לקט [עני ורש הצדיקו; לא תטה וכו' בריבו - אבל מטהו במתנותיו; תעזוב - משלך; לגר וכו' יהיה (ר"ש - בשכחה) - אף משלך]

ספק אם נתגייר לפני שקצר - לת"ק פטור [גוי עיקרו פטור (בחזקת גוי); ספק אינו לקט]
לר"י בן חגרא ספק לקט לקט