גמ' קיג. - קטז:
גמ' קטז: - קיט:
גמ' קיט: - קכ:

גמ' קיג. - קטז:

חזור לראש הדף

ר' יוחנן - כל א"י בדוקה מקברים [לא ירד מבול בא"י (אבל מתו מהבלא)] ור"ל חולק

ראם ועוג וזפת נצטננו בצידי התיבה, מתי מבול נצתללו לבבל; שנער - ננערו שם, מנערת עשיריה

שחט פרה אדומה שלא כנגד פתח היכל - רב אדא ב"א, ר' יוחנן - פסולה

וכן שריפה [היקש להזאה] ור' אושעיא חולק

דברים שפעם נראו לפתח אוה"מ ונדחו נתמעטו משחוטי חוץ דלא ראוי "לפני משכן ה' "

לר"ש מחוסר זמן בקרבן או בבעלים חייב בשחוטי חוץ בל"ת

[לא תעשון כן - חובות בזמן גלגל לפני שילה בבמה, לא תוכל לזבוח את הפסח - קודם חצות בבמה]

רב חלקי' - אשם דמחוסר זמן שלא לשמו ראוי בפנים וחייב בחוץ, ורב הונא חולק

עולה מחוסר זמן בבעלים, חטאת שלא לשמו (רש"י - דראוי לפנים סתמא) חייב בחוץ [שור, כשב, עז - מ"מ]

העלאת חוץ צריך ראויה להעלאת פנים [עולה],

דוקא גמר עבודה [אשר יעלה עולה או זבח]

העברת כהונה מבכורות לכהנים - לר' יהושע בן קרחה ולמשנתנו - משהוקם המשכן,
לרבי ולרב אסי - משבאו לסיני

ונקדש במכובדיי, וידום אהרן, נורא אלקים ממקודשיך

הלכות עולה (הפשט וניתוח) ושלמים - לר' ישמעאל - נאמרו באוה"מ לאחר שהוקם המשכן, לר"ע - בסיני

לפני המשכן מקריב אפי' חיה, בעלי מומין [כבני נח] אבל לא מחוסר אבר [מכל החי מכל בשר] ולא טמאה, ולא טריפה [לחיות כל זרע, אתך - דומין לנח]

מח' אם בני נח קרבו שלמים לפני מ"ת, או רק עולות וממתן תורה קרבו בנ"י שלמים

תיבת נח קלטה הטהורים, מח' אם יתרו קודם מ"ת היה, וישמע יתרו - עמלק, מ"ת, קרי"ס; במ"ת מלכי עכו"ם אמרו שירה ונתקבצו אצל בלעם - לא מבול אלא ה' עוז לעמו יתן; רחב הזונה נתגיירה אחר נ' שנה

גוים מותרים בשחוטי חוץ [דבר אל בנ"י] ואסור לסייען ומותר להורות להן

רבה - צריך מזבח חדש, ואש ועצים חדשים (כר"א בן שמוע)

דוד גבה שוה נ' זהב מכל שבט לקנות מקום המקדש

רש"י קיג:

ב' לשונות ברש"י אי מתפיס תמימים לבדק הבית מיקרי ראוי לפתח אוה"מ

גמ' קטז: - קיט:

חזור לראש הדף

במשכן קדשים קלים נאכלים בכל מחנה ישראל ואין פסול יוצא בנסיעתם [ונסע "אוה"מ"]

בשילה אין מחנה לויה קולט רוצחים

היתר במות בגלגל:

ר"מ - בקטנה רק נדבות יחיד ואפי' מנחה ונזירות (חוץ מחטאת ואשם דנזיר)

בגדולה - חובות דציבור ופסח כציבור [איש כל הישר - רק ישרות (נדבות)] ונדבות דיחיד

חכמים דר"מ - רק עולה ושלמים מיחיד ["זבחים" ולא מנחה ולא עופות,

נזירות = חוב (רש"י - אסר עצמו ומאליו נתחייב בקרבנות)]

חכמים דר"י - כחכמים דר"מ אלא דקרבן נסכים במדבר ובגלגל אף בבמת יחיד

ר"י - בקטנה - רק עולה ושלמים דיחיד, בגדולה - הכל [הישר בעיניו - בבמות יחיד]

ר"ש - בגדולה רק עולות הקבוע זמן (תמידין) ופסח [ויעשו את הפסח - כעין פסח]

בשילה קדשים קלים ומע"ש נאכלין בכל הרואה [פן תעלה אשר תראה - אבל אוכל כן, תאנת שילה - כל הרואה אותו מתאנח, עלי עין, שוכני סנה - תאכל בין השנואין]

רואה - בלי מפסיק, אפי' מקצתו, ספק ביושב או בתוך הנחל ואינו רואה

עין שלא רצתה ליהנות מדבר שאינו שלה תאכל כמלא עיניה, בין השנואין;

שכינה שרתה רק בחלק בנימין

שנות אוהל מועד - ל"ט במדבר, י"ד בגלגל, שס"ט בשילה, י"א בנוב, מ"ו בגבעון

היתר במות בנוב וגבעון [אל המנוחה ואל הנחלה - דמותר בין זה לזה, רש"י למ"ד זו"ז שילה - לא קידשה לעת"ל]

מע"ש א"צ להביא לנוב וגבעון [הו"א - שם שם מארון - וארון לא הוי, היקש למעשר בהמה כר"ש], לר"י בעי נוב וגבעון [כמעשר בהמה]

אל המנוחה ואל הנחלה - רשב"י - זו"ז ירושלים ואף בשילה היתה היתר במות

רש"י קיז. - קיט.

במדבר - לרש"י - מוליך קדשים קלים עמו ובחנייתן אוכל

לרש"י - למ"ד לא קדשה לעת"ל, יש היתר במות אחר ירושלים

גמ' קיט: - קכ:

חזור לראש הדף

הקדש בשעת היתר במות והקריב באיסור - עשה ול"ת ולא כרת [זאת להם]

לרב כהנא - כרת על העלאה (איתותב)

הקדיש בשעת איסור והקריב בהיתר - עשה [והביאום לה']

הקדש לשם במה גדולה והקריב בקטנה פטור

אין בבמות יחיד: 1) סמיכה, 2) שחיטת צפון, 3) מתן ב' שהן ד', 4) תנופה, 5) הגשה,
6) מנחה ועופות לר"י [זבחים], 7) כיהון, 8) בגדים, 9) כלי שרת, 10) לשם ריח,
11) טז. - אונן ויושב, 12) חוט הסיקרא, 13) רחיצה, 14) חזה ושוק,
15) תרומת לחמי תודה, 16) קרן ויסוד וכבש וריבוע, 17) כיור וכנו,
18) לרב א"צ שחיטת יום [ויגישו כל העם איש שורו בידו בלילה] (ושמואל חולק),
19) לרב אין עולה טעונה הפשט וניתוח (ור' יוחנן חולק)

יש בבמה קטנה: 1) פסול פיגול, 2) מומין, 3) זמן אכילה ונותר, 4) טמא

רמי ב"ח - גי' שלנו - הקדש לשם במה קטנה צריך דין חיצוי (חוט הסיקרא) בגדולה

ל"ב, ל"ק דרש"י - הקדש לשם קטנה א"צ חיצוי אפי' בגדולה

ל"ב דרש"י - אפי' לשם במה גדולה א"צ (רש"י - בדבר הקרב אף בקטנה)

ור' אלעזר חולק - בגדולה תמיד צריך - קלטוה מחיצות,
וספק בקלטוה מחיצות (לרש"י - אחר שחיטה) והוציאה לחוץ

רש"י קכ.

לרש"י ספק דר' ינאי בעולת במת יחיד שעלו בגדולה הוי שחיטה שלא במקומה
ותלוי במח' רבה ורב יוסף בשחיטת דרום

לרב הקדש לשם גדולה בעי יום אפי' הקרב בקטנה

הדרן עלך מסכת זבחים

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים