גמ' קו. - קח.
גמ' קח. - קט:
גמ' קט: - קי.
גמ' קי: - קיב.

גמ' קו. - קח.

חזור לראש הדף

לריה"ג שחט בחוץ פטור אהעלאת חוץ [אינו מתקבל בפנים: לרבי - לא היתה שעת הכושר, לר"א בר"ש - דאם עלו ירדו (נ"מ שחיטת לילה, קבלה בכלי חול)]

וחכמים מחייבים [ואליהם תאמר וכו' - על/עירוב פרשת שחוטי חוץ, הבאה הבאה]

לריה"ג - טמא שאכל קדשים טמאים פטור - רבא - דוקא בנטמא הבשר קודם [אין איסור חל על איסור ולית לי' איסור כולל]

זריקת חוץ חייב [ר' ישמעאל - דם יחשב, ר"ע - או זבח]

שחט וזרק - לר' ישמעאל חייב א', לר"ע - ר' אבהו - חייב ב' [רש"י - שמות מוחלקין],

אביי - חייב א' [שם תעשה - הפסוק כללן]

זרק והעלה - לר' ישמעאל - ב', לר"ע - א', אביי - ב' [שם תעלה ושם תעשה]

שחט וזרק והעלה - לכו"ע ב'

מוקטרי פנים שחסרו והעלו בחוץ - ר' ישמעאל - פטור [לעשות אותו - שלם]

ר"ע - חייב [מהדרינן פוקעין - דוקא חוץ בחוץ פטור]

מליקת עוף בחוץ פטור [ר"ע - או אשר ישחט, ר' ישמעאל - זה הדבר]

קומץ ומקבל דם בחוץ פטור

שוחט על גג היכל - עולא - חייב [אינו ראוי לשחיטת כל זבח]

רבא - פטור [אל פתח אוה"מ]

לרבא כולה בחוץ וצוארה בפנים חייב

שחוטי חוץ בזה"ז - ר' יוחנן - חייב [קידשה לעת"ל (רש"י - ושעת איסור במות היא)]

ר"ל - פטור [קידשה לשעתה]

עצם משלים להעלאת כזית - לר' יוחנן חייב, לר"ל פטור [מח' אי חיבור עולין כעולין]

מלח משלים - תיקו

רש"י קו. - קו:

בעי אזהרה על שחוטי חוץ - לרש"י - להתחייב קרבן בעי לאו

אין חטאת על פסח ומילה - לרש"י - דאין להם לאו

איסור אכילת שרצים - לרש"י - כעדשה

גמ' קח. - קט:

חזור לראש הדף

שוחט להדיוט חייב [דם יחשב לאיש ההוא דם שפך]

העלה להדיוט פטור [לה']

שנים ששחטו פטור [ההוא], שנים שהעלו - לר"ש חייב [איש איש], לר' יוסי פטור [ההוא]

שעיר המשתלח פטור לאחר הגרלה [לה']

העלה כמה פעמים - ר"ש - חייב על כ"א, ר' יוסי - חייב א'

ר"ל - מח' בד' וה' אברים, ר' יוחנן ול"ב דעולא ואבוה דשמואל - באבר א' אי מוקטרי פנים שחסרו חייב [אי מהדרינן פוקעין], ל"ק דעולא - מח' במוקטרי חוץ שחסרו

העלה ע"ג סלע - ר"ש - חייב [מנוח, מזבח פתח אוה"מ], ר' יוסי - פטור [ויבן נח מזבח]

קרן כבש ריבוע ויסוד מעכבין בבמה גדולה ולא בבמה קטנה

חייב על כל שאם עלו לא ירדו [ואל פתח אוה"מ לא יביאנו לעשות]

חצי זית בשר שלמים מצטרף לחצי זית אימוריהן לאיסור אכילת פיגול ונותר
ולא להעלאת חוץ ולא לשיור להתיר זריקת הדם

רש"י קח:

מעלה להדיוט (חבירו) - לרש"י - חייב משום עע"ז

לר"ל לכו"ע באבר אחד שחוזר ומעלה - רק חייב א'

לרש"י - כשהקריבו לחצאין לאחר כל שאר איברין או פקע מהאש אבל בפנ"ע פטור לר' יוסי

גמ' קט: - קי.

חזור לראש הדף

קומץ לבונה וקטרת דיו"כ (רבא - דכל יום כשקבעוהו כולו בכלי)

לר"א אין חייב בהעלאת כזית בחוץ אלא בכזית האחרון ["הקטרתה" דוקא בכולה (ורבנן חולקין)]

לרבנן קטרת חייב בכזית [אף ביו"כ - מלא חפניו לאו דוקא, ילפינן מקטרת דכל יום; לרבא דכל יום [קביעות מנא לאו מילתא]]

ולכו"ע חסרו פטור

ולכו"ע שיעור יין ומים בחוץ בג' לוגין

ספק אי נחסר בחוץ שמיה חסרון

מעלה בשר עם אימורין חייב [כשהפכן, כר"ש דא"צ כהקטרת פנים, מין במינו אינו חוצץ]

קומץ לא בטל ברוב שיריים [ג"ש הקטרה הקטרה לקומץ שאינו מבטל קומץ]

הקטרת קומץ בלי לבונה (רש"י - ע"מ להתיר חצי השיריים) -

לר"מ דמפגלין בחצי מתיר, מתיר 1/2 שיריים (לרש"י - באכילה)

לרבנן ור"א דאין מפגלין, אולי אפי' לא מקליש האיסור

לרבנן דר"א דמחייב העלאת חצי מתיר בחוץ, ספק אי מתיר או מקליש

גמ' קי: - קיב.

חזור לראש הדף

זריקת חצי מתיר דם בחוץ לכו"ע חייב

ר' אלעזר - ניסוך המים בחג בחוץ חייב [ניסוך המים דאו' - כר"ע - ונסכיה, הללמ"ס - ואפי' פחות מג' לוגין]

ת"ק דברייתא - ג' לוגין אפי' בלי כלי של ג' לוגין

ר' אלעזר - דוקא בכלי שרת המחזיק ג' לוגין

[מח' אי אין שיעור למים, אי קרבו נסכים במדבר וממילא אף בבמות בלי כלי שרת (לרש"י - וממילא אם עלו לא ירדו), אי למדים מים מיין שקרבו במדבר]

ר"א בר"ש - בעי כלי שרת (תוכו ולא בירוצי מידות (הצף על שפתו), כמ"ד לא קרבו נסכים במדבר (כרבי, ר' ישמעאל))

לר' נחמי' שיירי דם פנימיים בחוץ חייב [שיריים דחטאת פנימיים מעכבין]

אבל לא בכוס שני [כוס א' עושה חבירו דיחוי (ור"א בר"ש חולק)]

מליקת חוץ פטור על העלאה ג"כ [העלאת נבילה] (ור"ש חולק [כה"ג בפנים חייב])

וכן בשחט עוף בפנים [אינו ראוי בפנים]

ושחיטת עוף בחוץ חייב [ר"ע - דם יחשב, ר' ישמעאל - או אשר ישחט] אף אהעלאה [ואליהם - עירב פרשיות]

כוס א' בחוץ - יכול לכפר בפנים בכוס שני

זריקת דם חטאת פוטרת גם את חברתה (שהפריש תחתיה) מן המעילה

[לרש"י - נעשית חטאת המתות שכפרו בעליה]

רש"י קי:

מח' באין שיעור למים - לרש"י - לת"ק אפי' יותר מג' לוגין בכלי שרת גדול

עוד חומר לימוד
למסכת זבחים