הלכה א' (ל. - ל:)
הלכה ב' - ג' (ל: - לב.)
הלכה ד' - ו' (לב: - לג:)
הלכה ז' (לג: - לד.)
הלכה א' (ל. - ל:)

חזור לראש הדף
משלם כפל אף בגנב בעל חי [חיים], מטלטלין [הגניבה],

ולא קרקעות (לא מיטלטל) ועבדים (רק תשמיש) ושטרות (רק ראיה) [מיעוט שור וחמור ושה],
ולא הגונב מגנב, או מאשה למהרא"פ (לרידב"ז נכסי מלוג, לגליון הש"ס שגנבה מבעלה)

אין ד' וה' לגונב מגנב, טוען טענת גנב, לר"ש שחיטת טריפה או חולין בעזרה [אינה ראויה]

את"ל ב"ד מוציאים מהגונב מגנב לשלם לבעלים (ולא לגנב ראשון) חייב קרבן שבועה אם נשבע לשקר לבעלים

גנב שני יחזיר לבעלים בפני גנב ראשון

הלכה ב' - ג' (ל: - לב.)

חזור לראש הדף
טבח בשבת קלב"מ משא"כ ביו"כ [רק כרת]

לר' יוחנן ידע שהוא חלב ולא ידע שחיובו חטאת - לוקה ומביא קרבן [כדי רשעתו רק כששתיהן מסורות לב"ד]

הוזמו או בטלו עידי גניבה - בטלה עידי טביחה [אם אין גניבה אין טביחה]

אא"כ העידו בב"א והוזמו עידי טביחה תחלה - עידי גניבה משלמין כפל ועידי טביחה ג'

ר' זעירא - עד זומם נפסל למפרע משהעיד (רח"ק - ובכת אחת אם הוזם על הטביחה הוזם על הכל)

לר' יוסי העידו בב"א - אם בטל עדות אחת בטל כולם

קדמו עידי טביחה ולא קבלום ואח"כ באו עידי גניבה וב"ד א"ל שעל ידיכם אנו מקבלים עידי טביחה - אם הוזמו עידי גניבה משלמין ד' וה'

הלכה ד' - ו' (לב: - לג:)

חזור לראש הדף
פטור מד' וה': על פי ע"א, הודה, טבח בשבת או לע"ז,

ירש ואח"כ טבח ומכר, הקדיש ואח"כ טבח ומכר, גנב הקדש (לר"ש כשאין עליו אחריות),

לא מכר כולו - לת"ק שייר דבר המעכב היתר שחיטה לפ"מ, לר' אלעזר בר"ש ידה ורגלה או קרנה לגי' מהרא"פ (אינו עומד ליגזז), לרבי דבר שהנשמה תלויה בו,

שותף, שחיטה פסולה, גנב וטבח ומכר ברשות בעלים [לא קנאו]

הקדיש לא נחשב מכירה [כר"ש דברשותו דמריה איתא דחייב באחריות;
רידב"ז לר"ל - ראוי לחזור אליו ע"י פדיון]

פדיון הקדש לאו כמקח ואינו טובל למעשרות, למהרא"פ - אולי שאני גזבר שמכר פירות הקדש

משך ושחט שור שחור ביער חייב ה' [חזקה גנוב הוא]

חיוב כפל רק כשהגנב עשה קנין

נתן הגנב לפדיון הבן או חוב או לשומר חייב בגניבה/פטור מחובו רק כשעשו קנין

הלכה ז' (לג: - לד.)

חזור לראש הדף
אין מגדלין בהמה דקה בא"י אלא בסוריה או במדברות

אין מגדלין תרנגולין בירושלים [טומאת קדשים, מהרא"פ - ואף למי שאין לו קדשים דכל ישראל מחוברין (שוין) [כעיר שחוברה] (לפ"מ רק ברגל)], כהנים לא יגדלו בכל א"י [טהרות]

אסור לגדל חזרין [טמאים יהיו לכם (ושאני חמור וגמל דאין עומדין לאכילה)], כלב בלי שלשלת,
ללכד יונים תוך ד' מילין לישוב [עד שם פורחים יוני ישוב]

מותר לעשות סחורה באיסור דרבנן