הלכה א' - ג' (לד. - לה:)
הלכה ד' - ה' (לה: - לו.)
הלכה ו' - ז' (לו. - לו:)
הלכה ח' (לז.)
הלכה א' - ג' (לד. - לה:)

חזור לראש הדף
שמין נזק כעבד בשוק, ולא עין ממש [עין תחת עין, עין בעין (מזיד כשוגג), איך מתקיים בסומא ועשיתם לו כאשר זמם]

צער [כויה תחת כויה] לר' זעירא כמה יתן שלא ינתן לך צער זה, למר עוקבא כמה יטול וינתן לך

הכה על ידו ונפח - אין נזק, על ראשו ונפח - אף אין שבת, באינו נראה - אף אין בושת,

הכהו בדבר קל - רק בושת

קטע ידו ואח"כ קטע יותר - ספק אם משלם צער פעמיים

ריפוי - נותן אף הפרש מחיר של מזון יקר שצריך לאכול בימי חליו

אף מצמחים מחמת המכה אא"כ לא שמע לרופא [ורפא ירפא]
צמחים סביבות המכה החזירו המכה לקדמותה - לר' יוסי בר"י חייב בריפוי ולא שבת [רק שבתו - מיעוט], לרבנן - למהרא"פ אף שבת, לפ"מ באגדו הרבה פטור אף מריפוי

לר"ש - למהרא"פ אם אין שבת אין ריפוי, לפ"מ אם חייב ריפוי חייב שבת

שבת בקטעה ידו - כשומר קישואין, כשאין נזק - כל מה שעושה ביום

בושת - לפי המבייש והמתבייש, ואפי' לערום, סומא, ישן, ורק במתכוון [ושלחה ידה]

שליח ב"ד שהכה ברשות וחזר והכהו - אשת השליח ב"ד פטורה מבושת [אשת האחד - ולא דשליח ב"ד]

אשת המבוייש שחזרה וביישה בעל הראשונה פטורה [אשת האחד - ולא שנים]

הלכה ד' - ה' (לה: - לו.)

חזור לראש הדף
שור פטור מד' דברים [איש בעמיתו] ודמי ולדות [אנשים]

חובל ביו"כ משלם ואינו לוקה

לר"י אין לעבד כנעני בושת, לרבנן יש (מהרא"פ - אף במעוכב שטר שחרור)

ובמכה עבד כנעני שלו פטור מכולן [זכה בכל]

הוציא ב' שיניו או עיניו כאחת פטור מתשלומין, שן ועין - משלם על השנייה ובספק משלם רק שן

המקדיש מעשה ידי עבדו מנכין פרנסתו לעצמו [אין ישראל מפרנסין עבדים (חוץ מקטוע ידו או לפנים משורת הדין)] משא"כ במקדיש מעשה ידי עצמו

חש"ו ועבד ואשה פטורין עד שנתגרשה ונשתחרר

כת א' אמר שהוציא שן ואח"כ עין והשנייה להיפך -
בהוזמו השנייה משלמין ההפרש לעבד, בהוזמו הראשונה משלמין דמי עין לרב

פ"מ - כשהוזמו כת שאמר שהיו בב"א - משלמין דמי שנייה לעבד

הלכה ו' - ז' (לו. - לו:)

חזור לראש הדף
התוקע (הכה באזנו, תוקע ממש) לת"ק נותן 1/2 זוז, לר"י ק' זוז
סטרו - ר' זוז, לאחר ידו ד' מאות

רקק והגיע בו או בבגדו (למהרא"פ ספק) - ד' מאות, לא הגיע או ביישו בדברים פטור

בושת לעני - לר"ע ד' מאות [בני אברהם יצחק ויעקב], לת"ק פחות

חייב בושת ונזק אפי' למי שמבייש או חובל עצמו

בושת בעיטה ברגלו סלע א', בארכובה ג'

לר' יוחנן ניזק ברי ומזיק שמא פטור
אא"כ יש עדים שהזיק והניזק אמר שלו היה (פ"מ)/איני יודע (רח"ק)

צריך המבייש לבקש מחילה [ועתה השב את אשתו וכו'] ואם לא מחל יעשה שורת ג' בנ"א ויפייסנו, ומוציא שם רע אין לו מחילה עולמית

כל זמן שאת רחמן המקום מרחם עליך

הלכה ח' (לז.)

חזור לראש הדף
קטע את ידי, וא"ל על מנת לפטור, וענה הן - חייב לר' לאלעזר רק בענה הן בתמיה [פגם משפחה]

אבל בניחותא פטור, לר"ל חייב [למהרא"פ דא"א למחול ביוש קרובים, פ"מ - אינו מוחל צער גופו]

קרע כסותי כנ"ל פטור - לר"ל בענה הן בניחותא אבל בתמיה חייב, ולר' אלעזר פטור

קרע לכסות פלוני כנ"ל - הקורע חייב

אנסו עכו"ם לנפקד לתת ממון - אסור ליתן של חבירו אא"כ אמרו תן ממון פלוני