הלכה א' - ב' (יא. - יב:)
הלכה ג' - ד' (יב: - יג:)
הלכה ה - ו' (יג: - טו.)
הלכה ז' (טו: - טז.)
הלכה א' - ב' (יא. - יב:)

חזור לראש הדף
הריני נזיר - בדיעבד גילח ביום ל' יצא, הריני נזיר ל' יום - לא יצא [שלימים קאמר]
לק"ע אחר עדות ר' פפייס יצא

לר' אימי אפי' לכתחלה אמרינן מקצת היום ככולו באבילות, לפ"מ לר' יוחנן אין מקצת היום ככולו
ולכו"ע משום כבוד הרגל התירו

ב' נזירות - העיד ר' פפייס שיום ל' עולה לכאן ולכאן ובדיעבד יגלח יום 59

אמר הריני נזיר ונזיר (ב' נדרים) ונשאל על הראשונה (לק"ע לפני הבאת קרבנותיו, לפ"מ אחרי) -
יצא יד שנייה שכבר נהג אא"כ קבע הימים/הקרבנות לראשונה או כבר נגמרה הראשונה
(לר' אלעזר בקרבן אחד וגילוח, לר' יוחנן ג' קרבנות לרבנן וקרבן א' לר"ש)

לר' יוסי ב"ר בון הריני נזיר ונזיר הוי ב' נזירות לחומרא ואם הקריב זו בזו למה נחמיר

הקריב קרבנותיו שהפריש לשנייה בראשונה לא יצא

לר' אלעזר ולר"ש יכול להפריש קרבנות לשנייה אחרי קרבן א' לראשונה וב' מהן עולין במקום הראשונה

הלכה ג' - ד' (יב: - יג:)

חזור לראש הדף
נטמא יום ל' לת"ק סותר הכל, לר"א סותר ז' [כמצורע שמגלח שנית אחרי ז'; כנזיר טמא דטמא ז'] אא"כ פירש הריני נזיר ל' יום [שלימים]

הריני נזיר ל' יום - גילוח ביום ל' סותר, נטמא ביום ל' בעי ז' שלימים לטומאתו

נזיר ק' יום - לרבנן נטמא ביום ק' סותר הכל, ביום ק"א סותר ל' [גזרו יום תגלחת אטו יום מלאת]

לר"א ביום ק' סותר ל', ביום ק"א סותר ז' - וספק אם מביא קרבן טומאה (סוף ה"ה) [זאת תורת הנזיר ביום מלאת - נותנין לו תורת נזיר סתם] (ואם נטמא בל' ימים אלו - לר' שמיי יום ז' אינו עולה למנין, ור' מנא חולק)

הלכה ה - ו' (יג: - טו.)

חזור לראש הדף
נזר בבית הקברות - אין עולין למנין ואין קרבן טומאה (עד שיצא ונכנס, ולר' יוחנן עד כדי פרישה)

לר' יוחנן לוקין על תגלחת ולכל התראה על יין כשבית הבליעה פנוי ועל טומאה כל כדי שהה שיפרוש כשיכול לפרוש [לא יבא וכו' לא יטמא (גם בלי לא יבא)]

ולר' לעזר לוקה שנית כשיפרוש ויחזור [לא יבא כשיש לא יטמא]

לרבי אינו לוקה שנית [להחלו - במוסיף חילול]

לר"ל אינו לוקה כלל [דאין מתרין על הטומאה]

לר"ל ולשמעון בר ווא - לת"ק דרבי גוסס מטמא [להחלו - ונקרא חלל]

יצא ונכנס - ר"ע מטמא [מוסיף טומאת ז' בחיבורין]

לרב מונה נזירות טהרה משיצא מבית הקברות [אחרי "טהרתו" = פרישתו],

לשמואל מהזאת וטבילת יום ז'

לר"א אינו סותר ביום ראשון של מנין [והימים הראשונים]
לעולא דוקא בנזר בטומאה [כי טמא נזרו (כשנזר)] ור' יוסי חולק

וספק ביום אחרון [אם צריך ימים אחרונים]

יום א' לנזירותו ויום א' לנזירות בנו (בנולד בין השמשות, בנולד ביום שני ואח"כ נטמא) - ספק אם מצטרפין להיות ימים ראשונים לר"א, לר' יוסי ודאי מצטרפין בנזר בטומאה

נזיר בחו"ל [גזרו משום טומאת ארץ העמים] -
כשבא לא"י לב"ש נזיר ל', לב"ה נזיר בתחלה, מח' אי ר"י כב"ש או ב"ה

הלכה ז' (טו: - טז.)

חזור לראש הדף
תרי ותרי - אי נזיר ב' או ה' והוא מכחיש - לב"ש פטור, לב"ה נזיר ב' [בכלל ה']
לרב במונה (תרי אומרים 2-1, ותרי 5-4-3) לכו"ע ב'
לר' יוחנן מח' במונה, ולכו"ע פטור בכולל

לר' ישמעאל ב"ר יוחנן בן ברוקה מח' בחד וחד אבל בתו"ת לכו"ע ב'

הכחשת תו"ת במעשה הלואה (אם הלוה מנה מכיסו או מצרור) -
לר' יוחנן בטלה (חוץ מעדויות צרות על בעלה לר"י ור"ש [אין נאמנות על חברתה]),
לרב לא בטלה אלא בחד וחד או לר' אבין בדיני נפשות [צדק צדק תרדוף]

לאחר עיקר המעשה (אם הניחום הלוה בחיקו או איזורו) לכו"ע לא בטלה