הלכה א' - ד' (לא: - לג: )
הלכה ה' - ז' (לג: - לד:)
הלכה ח' (לד: - לה:)

הלכה א' - ד' (לא: - לג: )

חזור לראש הדף

נדרי נערה המאורסה בעי הפרת האב והבעל [ואם היו תהיה לאיש; לר"א - בין איש לאשתו בין אב לבתו] ואפי' בקודמין [ונדריה עליה] ולא נדרים שבינה לאחרים [בין איש לאשתו בין אב לבתו]

לר"א ארוס מפר נדרי בוגרת [ואם היו תהיה] ואפי' בקודמין שנדרה משבגרה (לרידב"ז בנערה המאורסה שנדרה ובגרה) [ונדריה עליה]

הפר האב ומת הארוס - לב"ש האב צריך להפר חלק הארוס (ואם קיים חלק הבעל אינה לוקה), לחכמים מופר, לב"ה א"א לו להפר [קליש ולא נתרוקן]
ובעל האחרון יכול להפר כשלא שמע הראשון או בשמע ונתארסה בו ביום [היו תהיה - אפי' ק' הויות]

קיים הארוס - אינו מופר, מת האב לא נתרוקנה לבעל

הפר רק הבעל ועברה - לוקה [מיגז גייז],

הפר רק האב - לק"ע לב"ה לוקה, לב"ש ספק,
לפ"מ לב"ש לוקה, לחכמים ספק, לב"ה אינה לוקה

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב, מת האב לא נתרוקנה לבעל - בין בנדריה הקודמין בין משנתארסה

דרך ת"ח שלפני נישואין האב והארוס מפירין כל נדריה

לר"א הנותן מזונות מפר (ארוס המזין, אב שמזין נשואה) [נודרת על דעתו],
וחכמים חולקים [תלוי בהכנסה לרשותו]

הלכה ה' - ז' (לג: - לד:)

חזור לראש הדף

יבמה בעלת מאמר -

לר"א אביה ויבם מפירין [קנויה משמים - ומאמר קונה מדאו' לגמור זכות הפרתו]

לר' יהושע ביבם אחד [זיקה ככנוסה] ולא ב' [יש לאחרים בה רשות ואין ברירה]

לר"ע היבם לא יפר [אין זיקה ככנוסה, אין מאמר קונה] וספק אם האב לחוד מפר לגי' ק"ע

ספק מי מפר - בקידושין מעכשיו ועד ל' ונתארסה לשני, ביעוד לבנו קטן, נתן גט אם מת מחולי זה וניסת לשני לק"ע, קידשה חרש או שוטה לפ"מ

קיים כל נדריה להבא - לא קיים [קיום בטעות]

הפרה להבא - לר"א מופר [ק"ו דעדיין לא חלו, ק"ו מנדרי עצמו שמבטל להבא]
וחכמים חולקים [היקש אישה יקימנו ואישה יפרנו - את הבא לכלל הקם]

הלכה ח' (לד: - לה:)

חזור לראש הדף

לרבנן מפר עד שתחשך [ביום שמעו]

לר' יוסי בר"י ור' אלעזר בר"ש מעת לעת [מיום אל יום]

נשתתק וחזר לדיבורו - משלימין לו עד שתחשך יום שחזר לרבנן,
ולק"ע לריבר"י עד כ"ד שעות (ופ"מ חולק)

מופר/מוקם לך במנחה - איננו קיום/הפרה עד מנחה; מופר עד המנחה - מופר לעולם

מפר שלא לצורך שבת (לריבר"י רק בנדר בתחלת שבת), ונשאלין רק לצורך שבת [אפשר למחר]

בעל בלשון התרה (אין כאן נדר) וזקן בלשון הפרה (הפר, בטל) לא מהני

ספק אם נשאלין על ההקם

ספק אם בעל מתיר נדרי אשתו בינה לאחרים (מח' ר"י וחכמים, ולר' חייא איפוך)

התרת נדרים אף בלילה, ע"י מתורגמן, והשואל עומד (לרידב"ז עד כדי אמירת אין כאן נדר) והדיינים עטופים (וכשצריך עיון למצא פתח - בטלית) ויושבים וי"א אף בעמידה

השואל הלכות ואגדות צריך לעמוד [ועמדו שני האנשים]

ג' הדיוטת היודעין לפתוח מתירין אף במקום שיש מומחה, מומחה א"צ סמוך

מח' אם ממנים זקן לדברים יחידים (לדון/נדרים/כתמים/מומי בכורות) או רק לכולם והראוי לכל

ממנים אף לזמן מסוים

עוד חומר לימוד
למסכת נדרים