הלכה א' - ב' (עז. - עח.)
הלכה ג' (עח. - עט.)
הלכה ד' (עט. - עט:)
הלכה ה' (עט: - פ.)
הלכה ו' (פ:)
הלכה ז' - ח' (פ: - פא.)
הלכה ט' (פא.)
הלכה י' (פא:)
הלכה א' - ב' (עז. - עח.)

חזור לראש הדף
נאמנת שמת בעלה [יראה שיבא, ולא מקלקל עצמה] רק כששלום ביניהם ובעולם [לא אומרת בדדמי], לר"י רק בבוכה ובגדיה קרועים, להו"א דב"ה רק כשבאה מן הקציר [שכיח אונס מחום השמש, נחשים]

ואינה נאמנת שמת יבמי [ניסת בעל כרחה]

ע"א נאמן בשעת מלחמה, ובאמר "אילו היה חי היה בא" לרבי לכתחלה לא תנשא

מלחמה בצפון ואשתו באה מדרום וטוענת מצפון באתי - נאמנת [משקרה קצת דסבורה שיאמינו טפי]

מלחמה בעולם ואומרת שמת על מיטתו - אינה נאמנת [בדדמי שמת ומשקרה שיאמינו לה]

קטטה = "קידשתני וגירשתני ולא נתת כתובה", תובעת להתגרש

סכותה לראשי ביום נשק = סוף הקיץ, מלחמת גוג, יום המיתה

הלכה ג' (עח. - עט.)

חזור לראש הדף
לב"ש נאמנת אף ליטול כתובה [ק"ו, כותב שאם תינשאי תטלי],
והו"א דב"ה חולק [דאינה נאמנת לנחלה]

וספק אם אף נאמנת למזונות הבנות מנכסיו

דורשין מדרש כתובה (שטר): נאמנת ליטול כתובה, קידושין חלין משתכנס לביתו,
הבנות ניזונות אחר מיתתו (לרב הונא אף ממטלטלי), אריס משלם כפי שראויה לעשות, פטור מאחריות קרבנות אשתו משקיבל שובר ששילם הכתובה, אחריות כתובה כמו מלוה, אין לקנות בהמות אא"כ התקין מזונותן, לא ימשכנו יותר מחובו

לרבי ורב הונא בנות ניזונות אף ממטלטלי, לר"ש בן לעזר ושמואל ממקרקעי

ובנין דכרין לכו"ע ממקרקעי

נתלשו פירות מלוג לפני שגירשה זריז ונשכר

התולש פירות שבוי (קרובו ששמע שמת) לפני שחזר זריז ונשכר,
לרשב"ג אף נכסי נטושין (קרוב שיצא בע"כ ולא שמע שמת)
אבל נכסי רטושין (יצא לדעת ולא צוה) לכו"ע מוציאין מידו

מטלטלין , והעומדת להקצר ולהבצר, ודקל דבבל (לק"ע ספק) חוזרין בעינייהו (פ"מ - ואין מורידין קרוב)

הלכה ד' (עט. - עט:)

חזור לראש הדף
אינן נאמנות: חמותה, בת חמותה, צרתה (אפי' בעבר), ויבמתה (אף אחותה [לא פלוג]), ובת בעלה [מקלקלה] וכן היא עליהן [כמים פנים אל פנים], בן חמותה ובן בעלה (ור' יוסי חולק)

אבל נאמנות לומר בפני נכתב ונחתם [כתב מוכיח; א"א לערער בב"ד ואינה חשודה לקלקלה כלפי שמים]

ע"א מכחיש ע"א לא תצא - לר' מנחם ב"ר יוסי בניסת אח"כ תצא

פסולי עדות נגד ע"א - הולכין בתר רוב דעות

נשאת על פי שנים וחוזר בעלה - לרב לא תצא [אין זה בעלה]
לאבא בר בא יתן גט מספק
לר' אימי ור' זעירא רק לצאת ידי שמים מספק

הלכה ה' (עט: - פ.)

חזור לראש הדף
צרות מכחישות זא"ז - האומרת מת תנשא ותטול כתובה [לא מת לאו הכחשה]
לברייתא לר"מ לא תנשא (דלא כר' יוחנן ור' אלעזר)

א' אומרת נהרג א' אומרת מת -
לר"מ לא ינשאו [הכחשה], לר"י ור"ש ינשאו [מודות שאינו קיים; אין נאמנות לצרה]
לר' לעזר בע"א נגד ע"א לכו"ע לא ינשאו, ורב חולק

ב' שנזר שתי נזירות וב' שנזר חמש - לב"ש אין נזירות, לב"ה חייב שתים

לרב מודו ב"ש במונה שנזר א' ב' והמכחישים מוסיפין ג' ד' ה' [אין מכחישין עיקר העדות]

לר' יוחנן לכו"ע אין נזירות ומח' במונה

ע"א כנגד ע"א אי המלוה מנה מעות מכיסו/מצרור, או במקל/בסייף הרגו - בטלה

תרי ותרי - לר' יוחנן בטלה, לרב לא בטלה - לר' אבון מודה רב בדיני נפשות [צדק צדק תרדף]

תרי ותרי איפה הניח הלוה המעות או לאן פנה הרוצח - לכו"ע לא בטלה [מעשה שלאחר עיקר העדות]

הלכה ו' (פ:)

חזור לראש הדף
אפי' אשה כנגד עד אחד - לא תנשא

ר' נחמיה - בפסולי עדות (נשים) הולכין בתר רוב דיעות

אבל מאה נשים כנגד עד אחד כשר = ע"א נגד ע"א

הלכה ז' - ח' (פ: - פא.)

חזור לראש הדף
נאמנת שמת לעצמה [יודעת שלא מהני לצרתה]

ולא לצרתה [חשודה לקלקל עצמה כדי לקלקל צרתה]

לר"ט אין צרה/כלה נאמנת אף לפוסלה מתרומה, לר"ע לחומרא אסורה

אין נאמנת שמת בעלי וחמי [כלה אינה נאמנת [כמים פנים אל פנים]; היו ביחד וסיימה ג"כ בחמיה רק לאמת דבריה]

הלכה ט' (פא.)

חזור לראש הדף
ספק מי קידש ונתן להם גיטין או ספק מי גזל - לר"ע נותן לכולם,

לר"ט מניח כתובה/גזילה ביניהן ומסתלק - חוץ: ר' יוחנן - מלצאת ידי שמים; רב יהודה לק"ע ביהודה מפי עצמו (ולרב אסי רק בפקדון), לפ"מ בעדים יודעים שהגזילה אצלו; לר' אלעזר - בתובעים אותו; לרב - בנשבע לשקר והודה (לר' יוחנן הגזלן נותן מנה א' לשליח ב"ד, ולרב ס"ל כר"ש בן אלעזר דרק הנגזל יכול למנות שליח ב"ד לקבל)

הלכה י' (פא:)

חזור לראש הדף
אינה נאמנת על מיתת בנה להתיר עצמה ליבם או לשוק אלא חולצת,
אא"כ יש לה פה שאסר [יצאה מכאן בחזקת היתר ליבם/לשוק]

וצרתה אינה נאמנת אפי' לענין חליצה

אין נאמנות להתיר עצמם באחות אשתו

ר' יוסה - נאמן על אשת אחיו שיש לו בנים שמת בעלה