הלכה א' - ב' (עה: - עו:)
הלכה ג' - ז' (עו: - עז.)
הלכה א' - ב' (עה: - עו:)

חזור לראש הדף
חרש שקידש בכסף - כשם שכונס מדרבנן ברמיזה כך מוציאה, אבל קידשה בביאה אינו מוציאה

פיקח קידש וגירש אשת חרש - עדיין מותרת לחרש [לא גזרינן בקידושין דרבנן שיתירו מחזיר גרושתו]

אשת חרש שגירשה ונשאת לאחר - אסורה משום מחזיר גרושתו

לגי' פ"מ אשת פיקח שגירשה ונשאת לחרש - יכולה לחזור לפיקח

עד אחד שמת בעלה של חרש/פיקח וניסת לפיקח/חרש וחזר בעלה - תצא מזה ומזה וכו'

פיקחת שנתחרשה או חרשת שהשיאה אביה - פיקח מגרשה [גט בעל כרחה]

משא"כ נשטתתה [שלא ינהגו בה כהפקר; אינה שומרת גיטה (נ"מ - בדיעבד, יש לה אב או עתים חלים שיכולים לשמור גיטה)]

הלכה ג' - ז' (עו: - עז.)

חזור לראש הדף
ב' אחים לב' אחיות ושניהם קידושי חרש/חרשת - היא וצרתה פטורות מיבום וחליצה [קידושין דרבנן דוחה זיקה דרבנן]

צרה של ערוה חרשת שנפלה לפני פיקח חולצת, ואם בעלה חרש פטורה [נישואיה כמו הערוה]

אחות אשתו שנפלה לפני חרש - מגרש אשתו [אחות זקוקתו] ויבמתו אסורה לעולם [אחות גרושתו וא"א לו לחלוץ]

נפלה לפני פיקח בעל חרשת - מגרש אשתו וחולץ יבמתו

נכרית שנפלה לפני חרש - כונס ואינו מוציא [גיטו לא מפקיע זיקה דאורייתא]

אשת חרש אינה אוכלת בתרומה אפי' היה פיקח כשאירס [אטו קידושי חרש] עד שנתייבמה לפיקח

אשת פיקח שנתייבמה לחרש אוכלת [כונסה בביאה בלי כוונה]