הלכה א' (ל. - לא:)
הלכה ב' (לא: - לב.)
הלכה ג' (לב.)
הלכה ד' ה' ו' (לב. - לג:)
הלכה ז' - ח' (לג: - לד:)
הלכה א' (ל. - לא:)

חזור לראש הדף
לר"ג אין גט אחר גט [גט פוטר ומשייר - ואין לגט שני יותר כח] ואין מאמר אחר מאמר [קונה ומשייר - ואין למאמר שני יותר כח] לב' יבמות או מב' יבמין, וחכמים חולקים

לכו"ע יש גט אחר מאמר ולהיפך

לת"ק מאמר אוסרה לאחין [ולקחה]

לר"ש ספק אי קונה לגמרי [יבא עליה ולקחה - כביאה] או כלום [יבא עליה והיא לקוחה]

לר' לעזר בן ערך קונה לגמרי [ולקחה לו לאשה - כקידושין]

גט פוטר ומשייר [וחלצה (ולא בגט), ולא תהיה לאיש זר (שנעשה זר); אשר שילחה (אסורה לו ולאחים)]

לר"ש מאמר ואח"כ ביאה הוי כאשתו [קונה במאמר או בביאה]
גט ואח"כ ביאה צריכה גט וחליצה [גט משייר]

לר"ג מאמר ביאה וגט או להיפך לג' יבמות - הן וקרובותיהן נאסרות [מאמר קונה ומשייר, וגט פוטר ומשייר]

וספק בנתן גט לבעלת מאמר אם חל אחריו מאמר או גט [ספק אם הגט פוטר חלק/כל/יותר מהמאמר (למסקנא - יותר)]

וספק אם חלה ביאה פסולה/בן ט' אחר ביאה פסולה/בן ט'

וספק אם יש מאמר (לק"ע) אחרי קידושין מעכשיו ולאחר ל' לאחותה,
לפ"מ ורידב"ז תוך ל' זיקת אחותה חלה

ספק אם יודו חכמים לר"ג במאמר גט ומאמר מיבם א' ליבמה א' שא"צ עוד גט

הלכה ב' (לא: - לב.)

חזור לראש הדף
מאמר וגט ליבמה אחת - חולצת [גט פוטר יותר מהמאמר]

גט למאמרו ולא לזיקתו לא מהני [אינו כריתות]

אחרי חליצה פסולה (לפני שנותן גט) - קידושין לשוק תפסי בצרתה וספק אם אף בה

מצוה לעשות מאמר ביבמה וקידושין באשה לפני בעילה

הלכה ג' (לב.)

חזור לראש הדף
גט ואח"כ מאמר/ביאה - צריכה גט למאמרו/ביאתו וחליצה לזיקתו [ביאה פסולה אינה פוטרת]

אחרי ביאה פסולה אין קידושין לשוק תפסי בצרתה [עדיין אינה כולה לחוץ]

הלכה ד' ה' ו' (לב. - לג:)

חזור לראש הדף
אין אחר ביאה שבתחילה כלום, ואין אחר חליצה כלום

אחרי חליצה - למ"ד דביאת אחים או ביאת צרה בכרת, ולר"ע שאפי' בחלוצתו הולד ממזר,
או ביבם כהן וחיללה - פוסלתה מתרומה

קידושין תפסי בחלוצה, אבל לא מאמר בעל כרחה לרבנן (לגי' רידב"ז אף לרבי) או לשם מאמר יבמין

לרבי מאמר קונה בעל כרחה (לרידב"ז קודם חליצה) [כביאה], וגט רק מדעת [כחליצה]

ביאת קטן בן ט' כמאמר בגדול דמשייר, ומאמרו לא קנה כלל

חליצתו לר"מ כגט בגדול דמשייר, ולחכמים לאו כלום [חליצה רק לדעת]

הלכה ז' - ח' (לג: - לד:)

חזור לראש הדף
לת"ק ביאה פוטרת רק בתחלה אבל אחר מאמר/גט הוי ביאה פסולה וצריך גט וחליצה

לר' נחמיה ביאה פוטרת אפי' בסוף [רבנן דבבל - ביאה פסולה פוטרת, לרבנן דא"י - רק אחר מאמר [דידוע שמצוה בביאה] ולא אחר גט [טועים שגט כחליצה]; לגי' ק"ע - ק"ו מחליצה שבעילה אחריה פוסלת לכהונה משא"כ בעילה שאין חליצה אחריה פוסלת (לגי' בתוספתא - להיפך)]

לר' נחמיה מאמר קונה כביאה פסולה (פ"מ)