הלכה א' (כב. - כג:)
הלכה ב' (כג: - כד:)
הלכה ג' (כה.)
הלכה ד' (כה. - כה:)
הלכה ה' ו' ז' (כה: - כו.)
הלכה ח' (כו. - כו:)
הלכה ט' - י' (כו:)
הלכה י"א (כו: - כח:)
הלכה י"ב (כח: - כט.)
הלכה י"ג (כט.)
הלכה י"ד - ט"ו (כט. - כט:)
הלכה ט"ז (כט: - ל.)
הלכה א' (כב. - כג:)

חזור לראש הדף
החולץ מעוברת בדיעבד מותרים בקרובים ולכהן אא"כ הפילה (לק"ע ופ"מ א"צ חליצה שנייה, לרידב"ז צריכה)

לכתחלה לא יחלוץ עד שימתין ג' חדשים [שלא תהא צריכה כרוז לכהונה [איכא שלא שמע ויתיר חלוצה לכהן] (משא"כ חללה); מאן יבמי - ואינה ראויה ליבום] ובדיעבד צריכה חליצה אחרת (לפי' שני הנ"ל)

מעוברת אינה זקוקה [אין שמו מחוי] והיא וצרתה אסורות לשוק [להקים לאחיו שם - שתדע אם מותרת משום שהוא בן קיימא או משום יבום/חליצת מעוברת]

אשת סריס פטורה [שמו מחוי]

לשמואל ור' יוסה יש זכייה לעובר - וקנה משנולד (לפ"מ ורידב"ז למפרע)

לר' לעזר (ולק"ע תני בר קפרא) אין זכייה לעובר (איתותב) חוץ ממתנת שכיב מרע מטלטלין לבנו או ירושה לבנו [דעתו קרובה אצלו]

החזיקו בנכסי הגר שאשתו מעוברת והפילה - חזקה ראשונה בטלה [מייאשי]

הלכה ב' (כג: - כד:)

חזור לראש הדף
הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת והפילה יקיים, ובספק בן ט'/ז' יוציא והולד כשר [ממה נפשך] וחייבים אשם תלוי

ר' יוסי - אין אשם תלוי כשאפשר לברר איסורו

רב - אין אשם תלוי אם בשעת אכילה א"א להוודע (לחכמים, ור' לעזר חולק),
ויש אשם תלוי באיקבע איסורו וגם אפשר לברר בשעת אכילה ואח"כ א"א,
ובספק בן ט' /ז' עדיין אפשר לברר בשעת העראה

למשנתנו יולדת לט' חדשים מקוטעים

מעוברת אינה חוזרת ומתעברת

למשנתנו אינה מתעברת מב' בני אדם יחד, ורבנן דאגדתא חולקין [גלית ממאה פלשתים]

יצירת הולד בז' או ט' חדשים/ימים [וייצר] - הנוצר לז' ונולד לח' חדשים חי, משא"כ הנוצר לט'

ספק ויבם חולקים נכסי המת, אבל בנכסי אבי/אחי המת אין הספק מוציא מידי ודאי

יבם ואחיו חולקין בנכסי ספק, ובנכסי היבמה אין היבם מוציא מידי הבן/אחיה

יד הספק על התחתונה בנכסי יבם והמת

לר"א בן יעקב אין ספק ממזר - לק"ע מותר בקהל, לפ"מ מותר בממזרת, ויש ספק כותי וחלל לחומרא

הלכה ג' (כה.)

חזור לראש הדף
ירושת שומרת יבם שלה [בנפלו תחת בעלה הראשון - ויד יבם לאו כידה]

ואם מתה לב"ש יורשי היבם ויורשיה חולקין בכתובתה ונכסי מלוג
[בנפלו בשעת זיקה (וה"ה פירות) - יד יבם כידה; ספק אי כנשואה]
לב"ה בחזקתן - כתובתה ליורשיו (וחייבין בקבורתה) [כנשואה]
ונכסי מלוג ליורשיה [אינן של בעל]

הלכה ד' (כה. - כה:)

חזור לראש הדף
כנסה מגרש בגט (וכתובתה מנכסי המת) ומותר להחזירה [ולקחה לו לאשה - כאשתו] (וכתובתה
לר' יוסה מנכסי יבם, ולרב המנונה רק כשהוסיף על הראשונה)

אסור ליורשים למכור נכסי המת [אחראין לכתובתה] עד שהיבם מגרשה או שכותבת שובר על כתובתה

שומרת יבם מאירוסין אין לה כתובה מנכסי המת [עדיין אסורה לשוק], לפ"מ אינו חייב בקבורתה

הלכה ה' ו' ז' (כה: - כו.)

חזור לראש הדף
מצוה ליבם ולחלוץ ראשון על הגדול שלפנינו

כשחולץ נכסי המת לאב, ובכונס ליבם ולר"י (להל') לאב אם יש אב [והיה הבכור - כבכור שאינו יורש בחיי אב וגם כשמת האב שוב אינו יורש]

עשה מאמר - לשמואל לכו"ע לאב, לר' לעזר בן ערך ליבם [קנין גמור]

מאמר לאחת ובעל לצרתה - לר' יוסה לאב [אסור לקיימן]

הלכה ח' (כו. - כו:)

חזור לראש הדף
החולץ וחלוצה אסורים מדרבנן בקרוביהם ושניות, משא"כ אחיו וצרתה

מותר בקרובי זקוקתו שמתה

אסור בצרת קרובת חלוצתו

הלכה ט' - י' (כו:)

חזור לראש הדף
אחות חלוצתו שנפלה חולצת [איסור דרבנן וחליצה לאו כקנין]

שאר אחים לחלוצה בכרת [אשת אח]

קידש אחות זקוקתו - ר"י בן בתירה - ימתן מלכנוס עד שיפקיע אחיו הזיקה

כשאין עוד אח יוציא אשתו בגט וזקוקתו בחליצה

מתה אשתו - לחכמים מותר ביבמתו [בטל הגורם], לר' לעזר אסור [האיסור במקומו]

הלכה י"א (כו: - כח:)

חזור לראש הדף
לר"מ המתנה ג' חדשים לכל הנשים הצריכות גט [שלא יאמר אילו ידעתי שמעוברת לא הייתי מגרשה] (משא"כ ממאנת), ואף לא תחלוץ [אינה עולה ליבום]

לר"י לא גזרו על ארוסות חוץ מיהודה [לבו גס],
ומותרות ליארס - לר' יוסי אלמנה רק אחר ל' [אבילות]

לר' יוסי (להל') רק גזרו בצריכות גט וגם יש חשש ולד (משא"כ אנוסה)

מעוברת ראייתה דיה שעתה - אחר ג' חדשים (מח' אי די ברוב חודש הראשון ואחרון (ס"ב יום) או שלמים (צ' יום)) ואפי' מעוברת רוח [נקרא הריון]

מח' אם לידת ז'/ט' חדשים מקוטעים (רוב ראשון ואחרון) או שלמים, שמואל - יולדת ל271-4 יום

אפי' למ"ד חדשי הכרת העובר שלמים, יתכן לידה למקוטעין

דם קישוי לידה (אינו זיבה) לר"מ אפי' נ' יום, לר"י רק חודש התשיעי (ומח' אם אפי' שופי באמצע), לר' יוסי ור"ש י"ד יום, וספק אם אף בהפילה

לידת חמורה בין שנ"ד לשס"ה ימים, בהמה טהורה אין זמנה קבוע משא"כ חיה טהורה

גיורת ומשוחררת לר"י ממתנת, לר' יוסי (רבי להל') א"צ ואפי' ודאי נבעלה,
לר"י (רבי להל') ראייתה מטמא מעת לעת, לר' יוסי דיה שעתה

מחלוקת ואח"כ סתם או אחרים שנו מחלוקת ורבי שנה סתם - הלכה כסתם
אא"כ המחלוקת שנויה אצל הסתם או רבים פליגי על יחיד

לר' יוחנן סתם משנה כרבנן, לר"ל כר"מ - אא"כ הברייתא מפרש

ג' חדשים משעת מיתה (ולא מחליצה),

בגט - לשמואל ור' יוחנן ולהל' משעת כתיבה [אילו מייחד הוי גט ישן]
לר"מ ור' חנינה ורב משעת נתינה [לעז]

אלמן ימתין ג' רגלים אא"כ אין לו בנים, אין מי שישמשנו, בניו קטנים - כונס מיד ויבעול אחר ל' (גי' הרא"ש - ג' רגלים)

הלכה י"ב (כח: - כט.)

חזור לראש הדף
מייבם כמה יבמות מאחים שונים, ולא מאח אחד [בית חלוץ - ולא ב' בתים, וה"ה יבום]

רבי זן ל"ו בני יבם בחודש העיבור; ס"ב צאצאי עובד אדום בג' חדשים - הולידו אחרי ז' ימים

כשצרה אחת פסולה לכהן - לכתחלה יחלוץ אותה או ייבם לכשרה [שלא לקלקל הכשרה לכהן]

מותר להטעות היבם לחלוץ הפסולה או לייבם הכשרה

הלכה י"ג (כט.)

חזור לראש הדף
לר"ע ממזר ממחזיר גרושתו/חלוצתו [לאו], ומקרובת חלוצתו [כאשתו [בית]]

המחזיר גרושתו פסלתה מתרומה דבי נשא ובתו כשרה לכהונה [היא תועבה ולא הוולד]

הלכה י"ד - ט"ו (כט. - כט:)

חזור לראש הדף
ממזר: לר"ע קורבה שהיא בלאו [סמיכות כנף (אנוסת) אביו ללא יבא ממזר]
חוץ מאלמנה לכה"ג [לא יחלל - רק חלל]

לר"ש התמני חייבי כרת [כנף = שומרת יבם של אביו, וכל העריות הוקשו לכרת]
חוץ מנדה [אינה שאֵר בשר]

לר' יהושע חייב מיתת ב"ד [כנף = אשת אביו]
אבל בת כריתות פסולה לכהונה [ק"ו מאלמנה לכה"ג]

בת גוי וישראלית לכו"ע פסולה לכהונה

הלכה ט"ז (כט: - ל.)

חזור לראש הדף
אשתו/גרושתו/חלוצתו שמתה - מותר באחותה, זקוקתו שמתה לר' לעזר מותר בכל קרובותיה