הלכה א' (טו: - יח:)
הלכה ב' (יט.)
הלכה ג' (יט. - יט:)
הלכה ד' (כ. - כ:)
הלכה ה' ו' ז' ח' (כ: - כא.)
הלכה ט' (כא. - כא:)
הלכה י' (כא:)
הלכה י"א - י"ב (כב.)
הלכה א' (טו: - יח:)

חזור לראש הדף
ב' אחיות זקוקות חולצות [ע"י זיקה אין איסור ברורה] -

לר' ירמי' בנפל הבית על בעליהם ונפלו לזיקה בב"א ולא הותרה,

לר' יודה לר' יוחנן במתה או חולצה אחת - מייבם לשנייה [נסתלקה הזיקה דלאו ככנוסה]

ואם כנסו יוציאו ולר' לעזר לב"ש ולאבא שאול לב"ה יקיימו - לר"ש רק בבעלו

קידש אחות זקוקתו ומתה - לר' לעזר אסור ביבמתו [נאסרה שעה אחת]
לחכמים מייבם [בטל הגורם בטל האיסור וחוזרת להיתירה הראשון]

ר' הילא - צרת אחות זקוקתו אסורה [ק"ו מצרת אחות חלוצתו] (ור' יודן חולק)
וחליצתה פוטרת האחות, ולא להיפך (אלא לר' לעזר לב"ש ור"ש)

לר"ש כנס לאחות זקוקתו אסור בבעילה שנייה כל זמן שלא בעל אחיו את אחותה

ואם מת אחיו - מגרש אשתו וחולץ לאחותה [חיוב חליצה נשאר]

מודה ר"ש בחלץ ואח"כ בעל לאחות זקוקתו שצרתה צריכה חליצה [לא ידוע אם ניתרת בחליצה או ביאה]

לר' יודן צרת אחות חלוצתו/יבמתו מותרת אם היתה ראויה לפני חליצה/יבום

ג' אחיות שנפלו לפני ב' - כ"א חולץ

ומח' רב ושמואל אם השלישית חולצת לאחד או לשניהם [חליצה פסולה (אחות חלוצתו) חוזרת על כולן], ללוי שניהם חולצים לכולם [זיקה קנין - והוי חליצה פסולה]

לרב ור' זעירא חליצה הוי קנין (איתותב), לשמואל ור' אילא הוי פטור אא"כ יש יבם א' (ואחיו השני בכרת משום אשת אח)

לרב - אחות חלוצתו/בעלת מאמר/ארוסתו שנפלה ליבום פטורה,

מתה חלוצתו/בעלת מאמר - מייבם, ולר' לעזר חולצת [בשעת נפילה אסורה]

הלכה ב' (יט.)

חזור לראש הדף
אין זיקה לערוה ואחותה מתייבמת, ובשניות וחייבי לאוין אחותה חולצת

הלכה ג' (יט. - יט:)

חזור לראש הדף
קרובת זקוקתו שנפלה לפני יבם אחד לת"ק חולצות

לר"ש הראשונה חולצת או מתייבמת והשנייה פטורה [חליצה הוי קנין; זיקה ככנוסה] -
לר' לעזר רק בעבר ובעל הראשונה
וצרת שנייה חולצת או מתייבמת (אם חלץ לראשונה) [ס"ל צרת אחות זקוקתו מותרת ושוב לא נאסרה]

ר' זעירא - בב' יבמין ספק לר"ש אי זיקה ככנוסה, אי מאמר קונה קנין גמור או כלום

הלכה ד' (כ. - כ:)

חזור לראש הדף
לב"ש ור' לעזר בן ערך מאמר קונה (דאין זיקת אחותה חלה עליו)
ומשייר (ר' אילא - שצריכה אף חליצה)

לב"ה בנפלה לפניו אחותה צריך גט ושתי חליצות

לר"ש זיקה קונה (שאין זיקת אחותה חלה עליה) ומשיירת (לאסור יבום)

המקדש אשה מעכשיו ולאחר ל' - מודה ב"ש דזיקת אחותה חלה תוך ל' וצריך גט וחליצה

הלכה ה' ו' ז' ח' (כ: - כא.)

חזור לראש הדף
צרת אחות אשה במאמר/בזיקה חולצת [מאמר לרבנן קנה ומשייר, לר"ש ספק אי קונה או לא]

נאסרה אחות אשתו בזיקה שעה אחת נאסרה עולמית אפי' מתה אשתו

גירש הערוה ומת צרתה מותרת [שעת מיתה קובעת [דומיא למתו בניו]]

הלכה ט' (כא. - כא:)

חזור לראש הדף
ספק קידושין או גירושין להערוה - צרתה חולצת

נתן לערוה גט הפסול מדרבנן (כתב ידו בלי עדים , בלי זמן, עד אחד) - צרתה חולצת ואם מתיבמת לא תצא,

ואם נשאת הערוה לשוק לא תצא (וצרתה מותרת ליבם), אבל נשאת הצרה לשוק תצא

הלואה בכתב ידו, בלי זמן, עד אחד - גובה מבני חורין

לר' בא כשיש קיום ב"ד אף ממשועבדים, ור' יוסה חולק [קנוניא על לקוחות; אין השטר כתקנת חכמים]

הלכה י' (כא:)

חזור לראש הדף
לת"ק בעלת מאמר חולצת [זיקת ב' מתים] וכן צרתה [כר"מ [שלא יאמרו בית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ]]

הלכה י"א - י"ב (כב.)

חזור לראש הדף
החליפו נשים בטעות - איסור אשת איש, אשת אח, אחות אשה, נדה חלין
[איסור כולל, מוסיף, בת אחת]

וגדולות ממתינות ג' חדשים [לתיקון הוולד לישא כשר/ממזר] (משא"כ אנוסה)

ובת כהן נפסלה מתרומה [אנוסה בכהונה כאשת איש ברצון]