1)

TOSFOS DH Oh Dilma bid'Malu Gavrei Askinan

תוספות ד"ה או דילמא בדמלו גברי עסקינן

(SUMMARY: Tosfos explains why this helps according to Rabanan.)

והשתא אפי' אי אין הלכה כרבי אליעזר יכנס

(a)

Explanation: Now, even if the Halachah does not follow R. Eliezer, he may enter.

וא''ת כיון דאמרי רבנן אפי' אמה אחת לא יכנס אע''פ שד' אמות שלו מובלעות בתוך התחום ראשון ה''נ כי מלו גברי מחיצות ומגיעות תוך התחום לא יכנס

(b)

Question: Since Rabanan say that even if he is one Amah [outside the Techum] he may not enter (more than four Amos from his current place), even though his four Amos extend into his first Techum, also when there are enough men, and the Mechitzos reach into the Techum, he should not [be allowed to] enter (past the Mechitzos)!

ויש לומר דלא דמי דהכא כשתסלק מחיצה דגברי וכבר יצא ע''י מחיצה מארבע אמות שנתנו לו חכמים ומעתה היה ליתן לו ארבע אמות אחרות וכיון שהוא בתחום ראשון לא ניתן לו ד' אמות אחרות אלא חוזר לתחומו הראשון

(c)

Answer: This is different. Here, when you remove the Mechitzah of men, and he already left through the Mechitzah the four Amos that Chachamim gave to him, and now it is proper to give to him four other Amos, since he is in his initial Techum, we do not give to him four other Amos. Rather, he returns to his initial Techum;

אבל בהבלעת ד' אמות שלא הפסיד בכניסתו ד' אמות לא יכנס

1.

However, when his four Amos enter [his Techum], he did not lose his four Amos through entering (for he is still within the four Amos he received), he may not enter.

2)

TOSFOS DH d'Iy bid'Malu Mai Tiba'i Lei

תוספות ד"ה דאי בדמלו מאי תבעי ליה

(SUMMARY: Tosfos explains why this was obvious.)

ואף על גב דרבי מאיר פוסל לקמן בהמה לדופן סוכה

(a)

Implied question: Below, R. Meir disqualifies an animal for a Sukah wall. (Perhaps likewise, people cannot make a wall!)

פשיטא ליה דהלכה כרבי יהודה

(b)

Answer: It is obvious to him (Rava, who explained Rav Chisda's Safek) that the Halachah follows R. Yehudah.

אבל אין לפרש דבאדם אפי' רבי מאיר מודה דלא שייך ביה שמא יברח

(c)

Suggestion: Perhaps regarding a person, even R. Meir agrees [that he is valid for a wall], for the reason [to disqualify an animal] "lest it flee" does not apply.

דלאו היינו טעמא דר' מאיר כדמסיק פרק הישן (סוכה ד' כג.)

(d)

Rejection: This is not R. Meir's reason, like we conclude in Sukah (23a, lest it die).

והא דפריך לקמן אדם וכלים מי שמעינן ליה

(e)

Implied question: [The Gemara] asks below "did you hear [that R. Meir disqualifies for a wall] a person or Kelim?!" (Indeed, he disqualifies a person, for also a person could die!)

היינו למאן דמפרש בסוכה דטעמא דרבי מאיר חיישינן שמא תברח

(f)

Answer: This is according to the opinion in Sukah that explains that R. Meir's reason is lest it flee.

3)

TOSFOS DH Kedei she'Lo Tipol Chamah Al ha'Mes

תוספות ד"ה כדי שלא תפול חמה על המת

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why this is permitted.)

והא דאמרינן בפרק כירה (שבת ד' מג:) אין עושין מחיצה למת בשביל מת

(a)

Implied question: We say in Shabbos (43b) that we do not make a Mechitzah [on Shabbos] for the sake of a Mes!

הא דשרי הכא היינו כדמפרש התם באין בני אדם ויושבין בצדו וכו'

(b)

Answer #1: We permit here like it explains there. People sit next to [the Mes. When they get hot, they erect a wall for themselves...]

ור''י מפ' דהכא הוי שפיר בשביל חי שאם יסריח המת יצטרכו לצאת מן הסוכה

(c)

Answer #2 (Ri): Here it is properly for the sake of the living. If the Mes will rot, they will need to leave the Sukah!

4)

TOSFOS DH Pekak ha'Chalon

תוספות ד"ה פקק החלון

(SUMMARY: Tosfos concludes that the Isur of Ohel applies even to a wall.)

בפ' כל הכלים (שבת דף קכה:) פ''ה דהאי חלון הוי למעלה בגג אבל מן הצד לא שייך איסור אהל

(a)

Explanation #1 (Rashi, in Shabbos 125b): This window is above, on the roof. However, on the side, the Isur of an Ohel does not apply.

והביא ראיה מפ' כל גגות (לקמן ד' צד.) גבי רב ושמואל דהוו יתבי בההוא חצר נפל גודא ביני וביני אמר שמואל נגודו ליה גלימא אהדריה רב לאפיה

(b)

Proof (Rashi, for himself): Below (94a, it says that) Rav and Shmuel were in a Chatzer. The wall between it and the adjoining Chatzer fell. Shmuel said to spread a garment [where the wall used to be]. Rav turned his face away (to show that he forbids.)

ופריך לשמואל למה לי למעבד הכי והאמר זה מטלטל עד עיקר מחיצה כו' ומשני דשמואל עביד לצניעות בעלמא

1.

The Gemara asks why Shmuel needed to do so (spread a garment). He holds that people [of each Chatzer] may carry up to where the wall was! It answers that he did so merely for privacy.

משמע שאם היה שמואל אוסר לטלטל כרב לא הוה קשה מידי דהיכי שרי למיעבד הכי אלמא לא חשיב אהל בדפנות מן הצד

2.

Inference: If Shmuel forbade to carry, like Rav, it would not be difficult at all why it is permitted to do so. This shows that making walls on the side it is not considered an Ohel!

והא דקפיד רב לא אעשיית מחיצות אלא משום דקסבר אסור לטלטל הסדין בתוכה

i.

Rav did not disapprove of making Mechitzos, rather, because he held that one may not carry the sheet in [the Chatzer].

ובפ''ק דסוכה (ד' טז:) גבי עובדא דשכחו ולא הביאו ס''ת מערב שבת למחר פרסו סדינין על גבי עמודין והביאו ס''ת וקראו בו

(c)

Question (Sukah 16b): A case occurred in which they forgot to bring a Sefer Torah from before Shabbos [to the Beis ha'Keneses]. The next day (Shabbos), they spread sheets on pillars and brought a Sefer Torah and read in it;

ופריך פרסו לכתחילה ומי שרי והאמר מר הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחלה בשבת

1.

The Gemara asks "may they spread l'Chatchilah?!" It was taught that all agree that one may not initially make a temporary Ohel on Shabbos! (This shows that even from the side, it is an Ohel.)

רש''י ל''ג אלא פרסו סלקא דעתך פירוש איך הביאו דרך רשות הרבים ומשני אלא שמצאו סדינין פרוסין

(d)

Answer #1: Rashi's text says only "do you think that they spread?! How could they bring it through Reshus ha'Rabim? It answers that they found spread sheets.

ואין נראה למחוק הספרים

(e)

Rebuttal #1: We should not erase the text in Seforim.

ועוד מאי קשיא ליה איך הביאום דלמא הביאום דרך מלבושים

(f)

Rebuttal #2: What was the question "how could they bring them?" Perhaps they brought them through wearing them, like garments!

ועוד דבשמעתין מוכח דמן הצד שייך עשיית אהל דאעשיית דופן מייתי ליה

(g)

Rebuttal #3: In our Sugya it is proven that making an Ohel applies from the side, for we bring it regarding making a wall!

ועוד דלשון חלון שייך בכותל ובגג קרי ליה ארובה כדתנן (ביצה דף לה:) משילין פירות דרך הארובה

(h)

Rebuttal #4: The word "Chalon" (window) applies to a wall. [An opening] in a roof is called "Arubah" (skylight), like a Mishnah (Beitzah 35b) says "we may lower Peros through the Arubah."

ונראה לר''ת דמן הצד שייך עשיית אהל והיכא שהמחיצה מועלת להתיר חשוב עשיית אהל בתחלה כההיא דפירסו סדינין

(i)

Explanation #2 (R. Tam): Making an Ohel applies from the side. When the Mechitzah helps to permit, it is considered making an Ohel initially, like the case in which they spread sheets;

ולרב דאסר לטלטל בכל גגות שייך עשיית אהל לכתחילה ואעשיית מחיצות קפיד והוי כדופן ג' של סוכה דחשבינן ליה הכא אהל

1.

Rav, who forbade carrying in the case below (94a), holds that making an Ohel initially applies. He objected to making Mechitzos. It is like the third wall of a Sukah, which here we consider it to be an Ohel.

אבל לשמואל דשרי לטלטל לא חשיב אלא תוספת אהל כמו דופן רביעית של סוכה דחשיב ליה תוספת משום דבלאו הכי מישתרי

2.

However, according to Shmuel, who permits to carry, it is considered only like adding to an Ohel, like the fourth wall of a Sukah. He considers it an addition, because it is permitted even without it;

ואי הוה אסיר שמואל כל שכן דהוה פריך ליה היכי שרי למיעבד הכי

i.

If Shmuel forbade, all the more so it would have asked how he permits to do so!

ומאן דשרי תוספת אהל למעלה נמי שרי כדמוכח בהמוצא תפילין (לקמן דף קב.) גבי הני דיכרי דביממא בעו טולא ובליליא בעו אוירא ובפ' הישן (סוכה דף כז:) גבי ר''א ששבת בסוכתו של ר' יוחנן

3.

The one who permits adding to an Ohel [on the side] permits also above, like is proven below (102a) regarding the rams that needed shade during the day and air at night, and in Sukah (27b) regarding R. Eliezer, who spent Shabbos in the Sukah of R. Yochanan.

5)

TOSFOS DH R. Meir deka'Pasil Hasam Alma Lav Mechitzah Hi

תוספות ד"ה רבי מאיר דקפסיל התם אלמא לאו מחיצה היא

(SUMMARY: Tosfos concludes that this means that it helps, but not for all of Sukos.)

השתא בעי למימר דאיירי בדופן שלישית אפ''ה לא חשיב אלא תוספת בעלמא לר''מ דקפסיל

(a)

Explanation #1: Now we want to say that we discuss the third wall. Even so, it is considered a mere addition according to R. Meir, who disqualifies.

וקשה הא קתני בהדיא התם כדי שישתה ויאכל וישן

(b)

Question: It explicitly taught there "in order that he eat, drink and sleep" (i.e. it helps)!

ובקונטרס פי' דהוה מצי למפרך אלא בלאו הכי פריך שפיר

(c)

Answer #1 (Rashi): We could have asked this. Even without this, we asked properly.

אך מ''מ קשה דמאי פריך בסמוך אימר דאמור רבנן להוסיף לכתחילה מי אמור הא אמר דלר''מ דקפסיל לא חשיב אלא תוספת בעלמא

(d)

Question: Still, what was the question below "Rabanan said only to add. Did they say to make from the beginning?!" According to R. Meir, who disqualifies, it is considered a mere addition!

ע''כ יש לומר דהיינו ודאי דפריך מדקאמר כדי שיאכל וישתה וישן אלמא מיתכשר סוכה בהכי דעיקר מצות סוכה בג' דברים הללו ואם כן הרי עשיית אהל לכתחילה הוא

(e)

Answer #2: You are forced to say that surely, this is the question! Since it says "in order that he eat, drink and sleep", this shows that the Sukah is Kosher through this, for the primary Mitzvah of Sukah is these three matters. If so, this is making an Ohel initially!

אך קשה להשר מקוצי דהשתא כי משני הא ר''מ הא ר' יהודה לא תירץ כלום אמעשה דנחמיה

(f)

Question (ha'Sar mi'Kutzi): Now, when he answers that this [Beraisa] is R. Meir, and this [Beraisa] is R. Yehudah, he did not answer at all about the episode with Nechemyah! (If the Mechitzah helps, it is forbidden to make it.)

ונראה לפרש דה''פ כיון דפוסל ר''מ לז' ימי סוכה שאינה יכולה לעמוד שם כל ז' גבי נחמיה שרי לכתחילה

(g)

Explanation #2: He means as follows. Since R. Meir disqualifies for the seven days of Sukos, since [an animal] cannot stand there for seven days, regarding Nechemyah it is permitted l'Chatchilah;

אע''ג דמהני לא חשיב אלא תוספת בעלמא כיון שאותה מחיצה אינה ראויה לז'

1.

Even though it helps, it is considered a mere addition, since the Mechitzah is not proper for seven days.

וכן הא דקתני כדי שיאכל וישתה וישן שרי דליכא למיחש שמא תברח לפי שעה

2.

Similarly, this that it taught "in order that he eat, drink and sleep", it is permitted, for there is no concern lest it flee in a short time.

ובתר הכי פריך אימר דאמור רבנן להוסיף לכתחילה מי אמור דכיון דמהני אפי' לשעה חשיב עשיית אהל לכתחלה כמו פקק החלון:

3.

Afterwards, he asks "Rabanan said only to add. Did they say to make l'Chatchilah?!" Since it helps, even for a short time, it is considered making an Ohel initially, just like the stopper for a window.

44b----------------------------------------44b

6)

TOSFOS DH Kol ha'Yotze'in Lehatzil Chozrin li'Mekoman

תוספות ד"ה כל היוצאין להציל חוזרין למקומן

(SUMMARY: Tosfos explains why this was not listed in Beitzah.)

הא דלא חשיב ליה בפ''ק דביצה (דף יא:) גבי הנך ג' דהתירו סופן משום תחילתן

(a)

Implied question: Why wasn't this listed in Beitzah (11b) among those three for whom we permitted the end, due to the beginning?

דזה אינו חידוש וכל הנהו צריכי כדאמרינן התם

(b)

Answer: This is not a Chidush. All [the three taught] needed to be taught, like we say there.

7)

TOSFOS DH u'Mar Savar Havla'as Techumim Lav Milsa Hi

תוספות ד"ה ומר סבר הבלעת תחומין לאו מילתא היא

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about whether this is even like Neharde'ei.)

פ''ה ולית ליה לרבה הא דנהרדעי דאמרי לעיל (דף מא:) אי פקח הוא עייל לתחומי' וכיון דעל על

(a)

Explanation #1 (Rashi): Rabah argues with Neharde'ei, who said above (41b) if he is clever, he will enter his Techum, and once he entered, he entered!

ולר''י נראה דאית ליה הא דנהרדעי כיון שנכנס בתחומו מפני כבוד הבריות ויצא מד' אמותיו כיון שצריך ליתן לו ד' אמות חדשות יכול לחזור ולקנות תחומו הראשון

(b)

Explanation #2 (Ri): Rabah holds like Neharde'ei. Once he entered his Techum, (which was permitted) due to Kevod ha'Beriyos, and left his four Amos, since it is necessary to give to him four new Amos, he can return to his initial Techum;

אבל הכא מכיון שיצא חוץ מתחומו וקנה לו תחום אחר לא הותר ליעקר מתחום שקבע כדפי' לעיל

1.

However, here, since he left his Techum and acquired another Techum, he may not uproot himself from the Techum that he fixed, like I explained above (44a DH Oh).

דאי לאו הכי תיקשי לה מתני' לנהרדעי דאמרי אפי' אמה אחת לא יכנס ואף על גב דע''י ארבע אמותיו נכנס לתחומו הראשון ולא אמר כיון דעל על:

2.

If not, our Mishnah would be difficult for Neharde'ei, who say that [if he is] even one Amah [outside the Techum], he may not enter. Even though through his four Amos he enters the Techum, we do not say that once he entered, he entered!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF