More Discussions for this daf
1. Kares 2. One Kares, Many Women 3. כמה שאלות על רש"י
4. כוונת המסורת הש"ס
דיונים על הדף - כריתות ב

שמואל שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א חכמי כולל עיון הדף אחדשה"ט

בע"ה התחלנו מסכת כריתות בדף היומי ויש לי כמה הערות ברש"י במתני' דף ב.

אשמח בתשובה, ואבקש סליחה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך.

א) רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו'

צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת.

ב) רש"י ד"ה ופסח - ובמגדף כו' וכל הני עריות כו' ובנדה כו'

צע"ק מדוע שינה מסידרא דמתני' והכי הול"ל עריות, נדה, מגדף וצ"ע.

ג) רש"י ד"ה ופסח כו'

לפעמים כתב "לאו" ולפעמים כתב "אזהרה" וצ"ע מדוע שינה בלשונו, והאם יש חילוק בין לאו לאזהרה?

ד) רש"י ד"ה ועל לא הודע כו' דלא אתיידע אם בא על אשתו שלא כדרכה או זכר כו'

ולקמן בד"ה לא הודע - אשתו ואחותו במטה כו'

יש לעייין, חדא, מדוע חוזר ומפרש ועוד מדוע שינה בפירושו, וצ"ע.

ה) רש"י ד"ה על שגגתו חטאת - כסבור שהיא אשתו כו'

עיין שושנים לדוד במשניות שכתב ש"אשתו" לאו דוקא וה"ה אם כוונתו לפנויה וכדומה, והביא ראיה מרש"י לקמן אצל מגדף ע"ש

ולכאורה יש להביא ראיה ממש"כ רש"י אצל אשה המביאה בהמה עליה וז"ל "דסבורה להביא

"אדם" והביאה בהמה" ולא כתב רש"י 'בעלה' ומבואר כדבריו ודו"ק

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

שלום

א) אולי כי חנק המצוי ביותר, אשת איש. ואחר כך סקילה.

ב) התחיל במגדף דזוטר (וכענין שאמרו בבכורות יג. לגבי פתיחת התנא בפט"ח דוטרן מיליה פסיק ושדי ליה). ואח"כ פירט העריות עם האזהרות שבפרשה, ואמר נדה באחרונה שהיא בסוף פרשת עריות.

ג) היינו אזהרה היינו לאו, ולכן החליף ליפוי הלשון וגיוונו.

ד) בתחילה פירש המלים 'לא הודע'. והדר מפרש המקרה בדיוק.

כל טוב ובהצלחה,

יוסי בן ארזה