עוד דיונים על הדף
1. עדים שהעידו בטריפה 2. אין אומד אחר אומד
דיונים על הדף - סנהדרין עח

משה חיים כהן שואל:

שלום רב,

כתוב בדף עח. ''עדים שהעידו בטריפה והוזמו אין נהרגין''.

ולכאורה איך העידו והרי כמה שורות לפני כתוב שלא מקבלים עדותן (''שלא בפני ב''ד פטור דהווה ליה עדות שא''א יכול להימנע)?

אשמח אם תוכל לענות לי......

הכולל משיב:

ברוך שכוונת לקושית הערוך לנר!

הערוך לנר מתרץ שמדובר שבית הדין לא ידעו שהוא טריפה וגמרו הדין על פי עדים אלו ורק אחר כך נודע שהוא טריפה.

כל טוב

דוד בלום