More Discussions for this daf
1. "He'id" 2. Halachah - Singing Verses (Insights to the Daf) 3. להתרפא בדברי תורה
דיונים על הדף - סנהדרין קא

משה חיים כהן שואל:

שלום,

מעשים בכל יום שלומדים, ובזכות זה תבוא הרפואה לחולה.

ולכאורה זו נגד הגמ' בדף קא. "רבי חנינה אומר אפ' ויקרא אל משה''. וברש''י ''כסבור להנצל בזכות התורה''?

אשמח לקבל תשובה!

משה

הכולל משיב:

שלום וברכה

בתוס' בשבועות טו: (ד"ה אסור להתרפאות) מבואר שבמקום סכנה מתרפאים בדברי תורה. וכן הובא בפוסקים (יו"ד קעט,ח).

אמנם מפשט לשון הרמב"ם (עכו"ם יא,יב) נראה שאף במקום סכנה אין להתרפא בדברי תורה, אך י"ל לשיטתו שאם עוסק בתלמוד תורה לשם שמים, לקיים מצות ה' יתב' שציוה ללמוד, ומתכוין שזכות הלימוד תועיל שיתפרא מחליו - שפיר דמי, שהרי ת"ת אדם אוכל מפירותיו בעולם הזה (ע' תורת חיים שבועות טו).

יוסף בן ארזה