עוד דיונים על הדף
1. נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב 2. פשיטא דהלכתא כוותן דקשישנא מינייכו
דיונים על הדף - בבא בתרא קמב

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אחדשה"ט

הערה קצרה ברשב"ם ב"ב קמב.

ד"ה ומשנינן אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב - דמיניה קא ירתי כגון רחל שילדה את יוסף ומתה רחל ביום שנולד יוסף וירש את אמו כו'

וצע"ק דהול"ל רחל שילדה בנימין ומתה רחל ביום שנולד בנימין.

החותם בכבוד רב,

שמואל דוד בערקאוויטש

הכולל משיב:

הרשב"ם רצה שהדוגמאות שהוא נותן לנו כשהוא כותב "כגון" יישארו רק דוגמאות בעלמא ואם היה כותב רחל שילדה בנימין וגו' היינו חושבים שזה קשור לפרשה שבתורה ואין לזה טעם.

בהצלחה

דוד בלום