עוד דיונים על הדף
1. זכר נקבה נדה גימטריה 2. הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא 3. לא פחות מתמני סרי
דיונים על הדף - בבא מציעא פד

שמואל דוד בערקאוויץ שואל:

בבא מציעא פד: אייתו לקמיה שתין מיני דמא טהרינהו הוה קא מרנני רבנן ואמרי סלקא דעתך לית בהו חד ספק אמר להו אם כמותי הוא יהיו כולם זכרים ואם לאו תהא נקבה אחת ביניהם היו כולם זכרים ....

ביאור הדברים , שישים זכרים פחות א' נקבה היינו 59 בגימטריא נדה. ודוק' כן כתב בספר נפש חיה...

ואני אומר שזכר (227) פחות נקיבה (167) הוא שישים בגימטריא נדה (עה"כ) אי נמי זכר בלי נקיבה היינו שישים. ודוק' היטיב!

מה דעתו בזה?

שמואל דוד, United States

הכולל משיב:

לכבוד ידידי רבי שמואל דוד שליט"א,

אפריון נמטייה למר!

אני רציתי לומר באופן אחר קצת כי נקבה בלי יו"ד הוא גי' 157 ולפ"ז זכר פחות נקבה הוא 70 וזמ"ש ביבמות סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדם פי' אדם השלם בי בלי אשה חסר שלמות. והנה ידוע שהמספר שבעים הוא מרמז על שלמות דשבעים נפש ירדו למצרים כי שבעים זה עם שלם וגם יש שבעים דיינים בסנהדרין. ועי' מכתב מאליהו ח"ג עמ' 212 ד"ה שבעים כי ע"י שבעים גישות מושגת שלמות מקיפה עיי"ש. ולפ"ז זכר פחות נקבה הוא בגי' שבעים כי אדם שאין לו אשה אין לו שלמות.

א גוט חודש!

דוד בלום

שמואל דוד שואל:

אם אין לו אשה אין לו שלימות, א"כ מדוע הוי שבעים

הכולל משיב:

הפשט הוא כך.

איך בונים אדם שלם?

התשובה היא שכדי להגיע לאדם השלם צריך שתהיה לו גם אשה.

הקב"ה מזווג לו אשה ומוסיפים עליה מספר שבעים ורק כך יכולים להגיע לזכר אמיתי.

א"כ נמצא שהמספר שבעים איפשר לו לבנות אדם השלם ביחד עם אשתו כי המספר שבעים הביא לו את השלמות. מגיעים לאדם השלם (227) ע"י נקבה(157) בצירוף מספר השלמות(70).

שבוע טוב

דוד