עוד דיונים על הדף
1. לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי 2. איקלע רבנאי אחוה דר' חייא בר אבא למזבן שומשמי
דיונים על הדף - כתובות כא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

ראש חודש מנחם אב התשפ״ב - יה״ר שיבנה ביתו בקרוב

לכבוד מו״ר הרה״ג שליט״א אחדשה״ט

כתובות כא.

אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תציתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל

רש״י ד״ה רב יהודה אחוה דרמי בר יחזקאל הוה

מה הוסיף רש״י על מה שכתוב בגמרא?

החותם בכבוד גדול,

שמואל דוד בערקאויטש

הכולל משיב:

אולי שלא נפרש 'יהודה אחי' כשם, ומצינו "רב אחי" בכמה מקומות.

כל טוב, ישועות ונחמות.

יוסי בן ארזה