עוד דיונים על הדף
1. דווקה מקשה רבי יהשוע על שדה של האב ולא על השדה שלו 2. ר' אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר
דיונים על הדף - כתובות יז

ברוך לוין שואל:

למה בדף יח היה צריך לעמיד במקרה של ברח למקום שדומה לשעת חירום דמי?

הלא היה יכול לימוד של ראובן לקח את השדה משמעון וברח למקום שיש מחאה ועובדה שלא מחאה מ"ש שהוא מכר לו את השדה ואז יש לו חזקה ואין אפשרות למוד בסיפא "...אם באו עדים שזה שלו,אינו נאמן

ברוך לוין

ירושלים