עוד דיונים על הדף
1. רש״י ד״ה מן הנישואין 2. רש"י על דעת בית דין 3. הגדילו יכולים למחות
4. יהבי לה קנס / כתובה ואזלה וכלה בגיותה 5. מתני' הגדול שבא על הקטנה 6. ביאת קטן
דיונים על הדף - כתובות יא

שמואל דוד ברקוביץ שואל:

מוצש״ק פרשת בלק - צום הרביעי - יה״ר שיהפוך מאבל ליו״ט

יא. רש״י ד״ה מן הנישואין - כגון שנכנסה לחופה ומת בעלה בחזקת שלא נבעלה

כתובתה מנה - אם ניסת לאחר סתם כתובתה מנה דבחזקת בעולה קיימא משנכנסה לחופה

צ״ע קצת בדברי רש״י, שמתחילה כתב שהיא בחזקת שלא נבעלה ואח״כ כתב שהיא בחזקת בעולה.

החותם בכבוד גדול

שמואל דוד

הכולל משיב:

היא בחזקת שלא נבעלה במציאות, אבל בדין היא נידונית בחזקת 'בעולה'.

בברכה. יוסי בן ארזה