עוד דיונים על הדף
1. מילה מעכבת הפסח 2. לאתויי ערבי מהול וגבעוני מהול 3. אין לי אלא עבד בשעת אכילה
4. המרת דעת פוסלת
דיונים על הדף - יבמות עא

אברהם שואל:

לכבוד הרב המשיב שליט"א,

שלום. בגמ' יבמות ע"א ע"א-ב', מית זכריו בשעת אכילה היכי משכח"ל, ומשני כגון שחלצתו חמה או כגון שהיו אביו ואמו חבושין בבית הכלא. מבואר מזה שבמקום שיש אונס אין המילה מעכב הפסח. לפי זה קשה למה לא מתרץ הגמ' באופן פשוט שלא היו יכולים למצוא מוהל הבקי ומלומד במלאכת המילה.

תודה רבה,

אברהם

הכולל משיב:

שלום,

נראה לכאורה שהדוגמא הנ"ל לא פחות פשוטה מהדוגמאות שהביאו, כפי הנראה כדי למול לא נצרך בעצם מוהל מומחה, ומסתבר שהיה מצוי אז שכל אחד יכול למול. וכמו שציפורה למשל מלה את בנה, והרי בוודאי לא התמחתה בעניין.

יוסי בן ארזה