english
1)

רש"י: ומשמת יעקב לא קירבן: וכי יוסף הצדיק לא קרב את אחיו בכלל?

1.

גור אריה: בימי אביו הוא קירבם יותר מהשיעור בכך שהם אכלו על שולחנו תמיד, ועכשיו לא קירבם כל כך.

2.

גור אריה: אחרי שמת יעקב התחיל השיעבוד ויוסף חשש שאם הוא יקרב אותם- המצרים ילחמו בהם. 1


1

נראה שקירבת יוסף אליהם עלולה לגרום למצרים לחשוש ש"ונלחם בנו ועלה מן הארץ" ולכן יוסף התרחק מהם.

2)

רש"י: ויש אולי לשון בקשה: למה רש"י נזקק לכך?

1.

גור אריה: כדי לפרש ש"לוּ ישטמנו" פרושו 'שמא', הוכיח רש"י ש'אולי' ו'לוּ' מתפרשים לפעמים בלשון 'אם', וכך 'לוּ' יכול להתפרש 'שמא' כפי שמצאנו ב'אולי'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים