english
1)

רש"י: לשון רבוי יין: כיצד "כיבס ביין" רומז לריבוי יין?

1.

גור אריה: מכבסים ביין בגלל ריבוי היין. 1


1

כי כאשר היין בצמצום הוא יקר ולא מבזבזים אותו.

2)

רש"י: תרגם במלך המשיח: למה כך תרגם אונקלוס?

1.

גור אריה: קשה שהפסוק הבא ממשיך על ריבוי היין? אלא כאן מדובר במשיח.

3)

רש"י: גפן הם ישראל: למה נמשלו ישראל לגפן?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד, עמ' קיב ד"ה אומה, חולין דף צב.) הגפן הוא חשוב כי יינו משמח אלוקים ואנשים.

4)

רש"י: עירה זו ירושלים: בפסוק כתוב שהוא אוסר לגפן את עירה- ולהבנת רש"י הכוונה היא הפוכה- יאסור את ישראל לירושלים?

1.

גור אריה: צריך לומר (לא כרש"י) שישראל נקראו "עַיִר" כמשמעו [-חמור צעיר], כי כשם שהאדם רוכב על העַיִר, כך המלך רוכב על העם. הגפן היא ירושלים, והמלך יושיב את העַיִר שלו בירושלים.

5)

רש"י: יבנון היכליה: מה כוונת אונקלוס?

1.

גור אריה: צריך לומר (לא כרש"י) ש"שורקה" הוא ארוך יותר מהגפן, ולכן תירגם זאת אונקלוס על בית המקדש, ו'אתוֹן'- נקבת החמור, רומז לצדיקים ולחכמים שיהיו סביב בית המקדש.

6)

רש"י: יבנון היכליה: למה אונקלוס הוסיף זאת?

1.

גור אריה: לפני שמזכירים את הצדיקים והחכמים שיהיו סביב בית המקדש, צריך להקדים שהעם הנזכרים [ב"לגפן עירו"] יבנו את המקדש. 1


1

להבנת רש"י באונקלוס "בני אתונו" תרגומו 'יבנו היכלו', אבל לגור אריה "בני אתונו" פרושו 'בני האתוֹן' ו'יבנון היכליה' הוא תוספת כפי שנתבאר.

7)

יהון צדיקיא...ועבדי אוריתא: למה כפל אונקלוס את הדברים?

1.

גור אריה: סביב בית המקדש יהיו גם צדיקים במעשה וגם חכמים בתורה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים