english
1)

רש"י: אלו ראשי גליות: למה רש"י נזקק לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כך, קשה כיצד התקיים "עד כי יבא שילה"?!

2)

רש"י: אלו ראשי גליות: למה כך הדבר?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פל"ה): מלכות דוד נמשלה לסוכה נופלת שנשאר ממנה רושם, וגם כשאין ראשי גלויות- יש אנשים חשובים שעומדים משבט יהודה. 1


1

המהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' קלא, תחילת סנהדרין) מוסיף שרוב אלו שיש להם שלטון בישראל, הם מיהודה.

3)

רש"י: אלו ראשי גליות: קשה שעכשיו אין ראשי גלויות וכיצד מתקיימת ברכת יעקב?

1.

גור אריה: לא כתוב 'לא יסור שבט מישראל' אלא "מיהודה" [כלומר שהמלכות של ישראל מגיעה ליהודה], וכשישראל ראויים לשררה, אז מתקיים "לא יסור". 1

2.

גור אריה: גם בימי שאול והשופטים ומלכי חשמונאי לא היה מלך מיהודה, ופרוש הכתוב שלא יסור שבט מיהודה לגמרי שיהיה נחשב כשאר השבטים, אלא המלוכה עתידה לחזור אליו. 2


1

המהר"ל (בסוף דרוש על התורה, עמ' מט) מוסיף: שבט פרושו- בכח הוא ראוי לממשלה, אבל לא בהכרח שזה יוצא אל הפועל אלא זה תלוי האם ישראל ראויים למלוכה.

2

המהר"ל בנצח ישראל (תחילת פל"ה) מוסיף שמלכות דוד נמשלה לסוכה נופלת שכשמקימים אותה איננה נחשבת דבר חדש אלא היא מיועדת תמיד לקום מנפילתה, ולכן לא סרה מלכות מיהודה.

4)

וכי רק מיהודה עמדו מחוקקים?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, תחילת סנהדרין): רוב המחוקקים הם משבט יהודה.

5)

רש"י: המשיח שהמלוכה שלו: וכי כשיבא משיח תפסק מלכות יהודה?

1.

גור אריה: פירוש הפסוק- "לא יסור שבט" אפי' כשראויה המלכות לסור מיהודה, "עד כי יבא שילה"- המשיח שהמלוכה שלו, ואז בודאי שלא תסור ממנו המלוכה.

2.

מהר"ל (סוף דרוש על התורה, עמ' מט): המשיח לא יכבוש את העמים אלא הם יבאו אליו מעצמם, ולכן אז הוא כבר לא יזדקק לשבט.

6)

רש"י: שי לו: מה משמעות השם הזה?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פמ"א עמ' קעא ד"ה ואמר): כולם יהיו תחתיו ולכן יובילו לו שי. 1

2.

מהר"ל (סוף דרוש על התורה, עמ' מט): המשיח לא יכבוש את האומות אלא הם יבאו לו שי מעצמם. 2


1

עי' במהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' רכ ד"ה ודע, סנהדרין דף צח:) שאחד משמותיו של המשיח הוא שילה, וזה כנגד מידת יעקב כי הכל מצטרף אל יעקב והכל שלו, כענפים שמצטרפים אל גוף האילן.

2

עי' עוד בזה במהר"ל בדרוש לשבת הגדול עמ' רכט ד"ה וכל זה)

7)

למה זכה יהודה למלוכה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' עה ד"ה ולדעת, סוטה דף לו:): שמו של יהודה מורה על הודיה לה' ושהוא מקדש את שם ה', וקידוש שם ה' מורה שה' נבדל מכל הנמצאים ובכך הוא מלך עליהם, ולכן זכה יהודה למלוכה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים