english
1)

רש"י: אם תוליד עוד וכו': מלשון הפסוק משמע שמדובר על אלה שכבר נולדו?

1.

גור אריה: אם כבר נולדו עוד בנים- למה לא הביא אותם להתברך?

2)

רש"י: אם תוליד עוד וכו': למה כתוב כך והרי לא נולדו בנים נוספים?

1.

גור אריה: אפשר שנולדו עוד ולא הוזכרו כי הם נמנים עם אפרים ומנשה.

2.

גור אריה: יוסף עלול לחשוב שאם יהיו לו בנים נוספים גם הם יהיו במנין השבטים ולשם כך הוא ישא אשה נוספת, לכן אמר לו יעקב שהם יקראו על שם אפרים ומנשה.

3.

גור אריה: יוסף עלול לחשוב שאפרים ומנשה כראובן ושמעון ובנוסף יש ליוסף את חלקו בפני עצמו- ואם יוולדו לו בנים נוספים הם יקבלו חלקו, ואם לא יוולדו- אפרים ומנשה ירשו אותו, לכן אמר לו יעקב שאין לו חלק בפני עצמו.

3)

למה כתוב בלשון עבר- "אשר הולדת" ולא בלשון עתיד- 'שתוליד'?

1.

גור אריה: שלא יאמר אדם שיעקב לא ידע ברוח קדשו שלא יוולדו בנים נוספים ליוסף, לכן אמר בלשון עבר- כשם שלא הולדת כך לא תוליד.

4)

גור אריה: למה לא אמר לו יעקב מפורש שהוא לא יוליד עוד בנים?

1.

גור אריה: אילו אמר כך, היה משמע שיוסף לא ראוי לקבל חלק בארץ, ולכן אמר לו שאם יוליד הוא יקבל חלק בארץ, אבל אמר זאת בלשון עבר לרמוז שכשם שלא הוליד כך לא יולד.

5)

רש"י: שנתחלקה הארץ למנין גולגלותם: רמב"ן: מסקנת הגמ' שהארץ התחלקה לשבטים ולא לגולגלות וא"כ כל השבטים קיבלו חלק שווה?

1.

גור אריה (לעיל,ד): שיטת רש"י שכל שבט נטל לפי גודלו והגמ' הסתפקה האם הגורל היה ל-12 חלקים או שהטילו גורל על כל אחד מישראל.

2.

גור אריה (לעיל,ד): יש לומר [לא כרש"י] שהגמ' הסתפקה האם הארץ התחלקה לשבטים- 12 חלקים שווים, או לגולגלות- 12 חלקים לפי גודל השבט, אבל ברור שהגורל היה על 12 השבטים [ולא על כל גולגולת בפני עצמה] ולענין זה היו אפרים ומנשה 2 שבטים.

6)

רש"י: ואע"פ שנתחלקה הארץ למנין גולגלותם: גם אם נחלקה הארץ לגולגלות, יש לומר שנקראו אפרים ומנשה שבטים לעניין זה ששאר בני יוסף לא יקבלו חלק בארץ?

1.

גור אריה: משמע שהכתוב בא לומר את מעלת אפרים ומנשה משאר השבטים ולא לגרוע משאר בני יוסף.

2.

גור אריה: אם היו בנים נוספים ליוסף- אין סיבה לומר שהם לא יקבלו חלק בארץ בתוך אפרים ומנשה, שהרי הם מיוצאי מצרים ובאי הארץ.

7)

רש"י: לא נקראו שבטים אלא אלו: וכי לא הרויחו בני יוסף נחלה מכך שהתחלקו לשני שבטים?

1.

גור אריה (לעיל,ד): הם הרויחו שכל אחד מהם קיבל חלק בהר ובשפילה ובנגב, שהרי כל שבט כך קיבל, וכן שלא תיסוב נחלתם משבט לשבט.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים