english
1)

רש"י: שאני מטריח עליך וכו': מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, למה הוצרך יעקב לומר זאת ליוסף.

2)

רש"י: שאני מטריח עליך וכו': למה יעקב אמר זאת עתה ולא בשעה שהשביע את יוסף?

1.

גור אריה: הוא לא רצה להקדים לגלות את הפורענות העתידה לבא.

3)

רש"י: עת הגריד היה: מה הפירוש?

1.

גור אריה: גריד מלשון יובש.

4)

רש"י: חלולה...ככברה: רש"י כבר פירש ש"כברת" זו מידת ארץ?

1.

גור אריה: כיון שהוציאו הכתוב בלשון "כברת" יש ללמוד שני דברים.

5)

רש"י: להכניסה לארץ: קשה שהיא כן נקברה בארץ?

1.

גור אריה: כוונת רש"י שלא הכנסתיה לארץ מיושבת.

6)

רש"י: שעל פי הדבור קברתיה: מנין למדו זאת?

1.

גור אריה: צריך היה לכתוב 'ואקברה בדרך' בלי מילת "שם", אלא ללמדך שהיה צריך לקבור אותה דוקא שם.

7)

רש"י: יצאת רחל על קברה ובוכה: כיצד זכותה של רחל שהכניסה צרתה לביתה מכפרת על חטא עבודה זרה של בניה?

1.

גור אריה: רחל ראתה שהעולם הזה הוא עולם החילוק והפירוד וראוי שבני יעקב יתחלקו, ולכן היא הכניסה צרתה לביתה באהבה [ועל ידי זה נוצר פירוד בין השבטים], ומסיבה זו מסדר וטבע העולם הוא שיש עבודה זרה בעולם וראוי שה' ימחל לישראל. 1

2.

גור אריה: רחל טענה שאם אצל האבות שהם עיקר העולם יש אשה וצרתה, סימן שכך סדר הבריאה [ובנוסף לעבודת ה' יש גם עבודה זרה בעולם].


1

בספר נצח ישראל (תחילת פרק לד, עמ' קנד) הוסיף המהר"ל שלכן רק לעתיד לבא יהיה ה' אחד ועכשיו יש עבודה זרה בעולם.

8)

רש"י: יצאת רחל על קברה ובוכה: לה דוקא בזכות רחל? ולמה צריך שלשם כך היא תקבר בדרך?

1.

גור אריה: 'כנסת ישראל' נקראים על שם רחל כי היא עקרת הבית, ובזכותה ישובו להתכנס בארץ, ולכן נקברה בדרך- כי גם כשישראל בגלות יש אצלם כח המקבץ אותם. 1


1

בספר נצח ישראל (סוף פרק א, עמ' יא) הוסיף המהר"ל שהאשה נקראת בית, והבית כולל ומאחד את הכל, ורחל היא עיקרו של בית יעקב. וע"ע בגור אריה (ויקרא פרק כ פסוק ג, עמ' קלו ד"ה כנסת) שהאריך בביאור ענין 'כנסת ישראל' ושייכותה אל האם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים