english
1)

רש"י: כל הורג קין, לשון גערה: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: כיון ש"שבעתיים יוקם" פרושו נקמת הבל מקין [שקין יענש לסוף שבעה דורות], לכן א"א לפרש ש"שבעתיים יוקם" [העוסק בקין עצמו] הוא המשך ל"כל הורג קין" [העוסק בהורג קין], אלא המקרא חסר- 'כל הורג קין יענש'.

2)

רש"י: וסוף המקרא שאמר וכו': למה לא פירשנו את הפסוק כפשוטו- ההורג את קין יוקם לסוף שבעה דורות?

1.

גור אריה: לקין תלה הקב"ה לשבעה דורות בגלל בקשתו, אבל אין סיבה לומר שהחוטא והורג קין יתלו לו שבעה דורות [אלא זה משתנה מאדם לאדם לפי תפילתו].

3)

רש"י: חקק לו אות משמו: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: כיון שכתוב 'אות' בסתם, יש לומר שהכונה לדבר הקרוב אליו, וזהו 'אות משמו' המורה שהקב"ה אינו רוצה שיהרג.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים