english
1)

רש"י: יצא בהכנעה: מנין זאת לרש"י?

1.

רא"ם: קשה היה לרש"י שאין לומר 'יצא' אלא על היוצא ממקום מוקף.

2.

גור אריה: רצה לצאת מרשות הקב"ה כאילו אינו יודע את דעתו [וכביכול נכנע קין מלפני ה'].

2)

רש"י: שם גלה אביו וכו': למה דוקא רוח מזרחית היא הקולטת?

1.

גור אריה: מזרח נקרא 'קדמה' מלשון התחלה, וההתחלה קולטת את הכל. 1


1

עיין עוד במהר"ל (גבורות ה' פרק ע, עמ' שכב ד"ה ובפרק): צד מזרח נקרא קדם- התחלה, ולכן בעל תשובה מקומו במזרח, כי התשובה שייכת כאשר האדם שב לתחילתו שנברא בלא חטא. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים