english
1)

רש"י: כנעני- תגרא: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: כל הארץ היו כנענים, ואם זו כוונת הכתוב, לא היה צריך לכתוב זאת. 1


1

עי' בגור אריה שאמנם בגמ' כתוב שהשבטים לא נשאו כנעניות כי אברהם ויצחק הזהירו שלא לעשות זאת, אבל לא זה טעמו של רש"י כי דעת רש"י לקמן (נ, יג) שהשבטים כן נשאו כנעניות, והאריך הגור אריה לבאר במה נחלקו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים