english
1)

רש"י: למה נסמכה פרשה זו לכאן: אולי סמיכות הפרשיות לא באה לדרשה אלא כך היה סדר המאורעות?

1.

גור אריה: רש"י סבר שבתחילה היה צריך לגמור את פרשת יוסף, אלא על כרחך שהסמיכות באה לדרשה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים