english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: דוחה היה אותה בקש: מנין שהוא דחה אותה בקש?

1.

גור אריה: הפסוק ממשיך שהוא לא רצה כלל לתת אותה לשילה, ומכאן שהוא דחה אותה בקש.

2)

רש"י: דוחה היה אותה בקש: למה הוא לא אמר לה את האמת?

1.

גור אריה: כבוד המתים שהיא לא תנשא לאיש אחר.

2.

גור אריה: מחמת מצות יבום הוא לא רצה שהיא תנשא לאיש זר. 1


1

יש להקשות על הגו"א למה הוא לא חלץ לה? ואולי דעת הגו"א שאמנם חליצה מתירה יבמה לשוק אבל ענין היבום לא מתקיים בכך, ולכן הוא העדיף שהיא תשאר אלמנה.

3)

רש"י: מוחזקת...שימותו אנשיה: קשה שלהלכה שור נעשה מועד ומוחזק לנגוח רק אחרי 3 פעמים?

1.

גור אריה: בגמרא ביבמות מוכח שלעניין נישואין ההלכה היא שיש חזקה ב2 פעמים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים