english
1)

למה נענשו ער ואונן והרי קודם המבול לא הענישו ביד דין של מעלה לפני גיל 100?

1.

גור אריה (לעיל, ה,לב): בחטא שיש עליו עונש קבוע אין צורך בדין, והענישו לפני גיל 100.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים