english
1)

למה דוקא ראובן הוא זה שהציל את יוסף?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' א, מכות דף י. ד"ה מפני): הבכור הוא ראשית המציאות וההויה, ולפיכך ראובן היה ראוי לפתוח בהצלה- כי הוא קרוב אל ההויה. 1


1

נראה מדברי המהר"ל שהבכור הוא תחילת ההתהוות ולכן הוא זה שמציל ומהווה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים