english
1)

רש"י: רוח הקודש מעידה: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: אפשר לטעות שכוונת ראובן הייתה שיוסף ימות בבור והם לא ישפכו דם בידיהם, ומה שכתוב "למען הציל אותו" פרושו שה' עשה שכך יאמר ראובן כדי להציל את יוסף. כדי להוציא מהבנה זו פירש רש"י שרוח הקודש מעידה שראובן אכן רצה להציל אותו.

2)

רש"י: להציל אותו: בבור היו נחשים ועקרבים, וכתוב בגמ' שהנופל לבור מלא נחשים ועקרבים אשתו מותרת להנשא, א"כ כיצד חשב ראובן להצילו?

1.

גור אריה: היו בבור נחשים ועקרבים אבל הוא לא היה מלא מהם ואפשר שיוסף יצליח להמית אותם.

3)

כיצד שיכנע ראובן את האחים בטענת "אל תשפכו דם" והרי הוא עתיד למות שם מרעב?

1.

גור אריה: ראובן אמר להם שרק יגרמו לו למות ולא ימיתו אותו בידים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים