english
1)

רש"י: לרפאות את צלעתו: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: קשה למה כתוב "ויזרח לו השמש" והרי היא זרחה לכולם? אלא שהיא הקדימה כדי לרפאות אותו.

2)

רש"י: ואותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו...מיהרה לזרוח בשבילו: מנין שהקדימה השמש כאן כנגד מה שהקדימה שם?

1.

גור אריה: קשה שהקב"ה לא יקדים את זריחת השמש בשביל שעה או שתים שיעקב יצלע, אלא שדין הוא למהר את זריחתה כנגד מה שהקדימה לשקוע.

3)

רש"י: והוא היה צולע כשזרחה השמש: מה בא רש"י להוסיף?

1.

גור אריה: אל תטעה לפרש שיעקב נשאר צולע אחר שזרחה השמש, אלא הוא צלע בשעת זריחת השמש ואח"כ נתרפא.

4)

למה השמש היא שרִפאה את יעקב?

1.

מהר"ל (נצח ישראל, סוף פט"ז): השמש מושלת בעולם ומסדרת אותו, וכשצלע יעקב זהו שינוי מסדר העולם, ולכן השמש היא שרִפאה אותו.

5)

למה צלע יעקב על יריכו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, ע"ז דף יא: עמ' לח ד"ה והנה): עשיו רק מתדמה לאדם, לעומתו- מעלותיו של יעקב הם בעצם [-ממהותו] ולכן הוא נעשה חיגר, כי המכה היא מקרית והעצם דוחה את המקרה וחוזר לקדמותו.

6)

למה נרפא יעקב רק אחרי שעבר את פנואל?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, ע"ז דף יא: עמ' לט ד"ה והנה): כאשר עבר את פני כעסו של הקב"ה, אז זרחה השמש ליעקב ונרפא.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים