english
1)

רש"י: לפי שנשה ממקומו ועלה: מה משמעות השם 'גיד הנשה'?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולין דף צא. עמ' קד): כאשר דבר יוצא מן השיווי [-מהדרך הממוצעת] ונוטה אל אחד הצדדים, אז הוא נאסר.

2)

למה נאסרו כל ישראל מחמת שאצל יעקב נשה הגיד ממקומו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולין דף צא. עמ' קד): יעקב הוא השורש לכל ישראל, ומה ששייך בשורש שייך בענפים.

3)

בגמ' נחלקו האם רק גיד הימין נאסר או שגם גיד שמאל, וצריך להבין במה נחלקו?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות, חולין דף צא. עמ' קג): לדעת רבי יהודה רק הגיד הימיני נאסר, ופירש ר' יהושע בן לוי שהמלאך פגע עם יד ימינו ברגל ימין של יעקב כדרך הנאבקים העומדים זה מול זה לגבור בעיקר כחו על עיקר כחו של יריבו. לדעת ר' שמואל בר נחמני היה המלאך מימין יעקב כי הוא נדמה ליעקב כגוי [והדין הוא שהיהודי יוליך את הגוי לימינו], כי רק לישראל יש צלם אלוקים ובזה יש ליעקב מעלה על המלאך ומצד זה הייתה התנגדות המלאך אליו. לדעת רב שמואל בר אחא היה המלאך מימין יעקב כי כתלמיד חכם נדמה לו מפני שהמלאך הוא שכלי [ואילו האדם חומרי] ומצד זה הייתה התנגדות המלאך אליו. לדעת רבנן המלאך בא אל יעקב מאחוריו ופגע בו משני צדדיו [ולכן שני הגידים נאסרו לדעתם] כי הוא התנגד ליעקב משני הצדדים [-מצד חסרונו של המלאך ומצד מעלתו].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים