english
1)

משמעות הפסוק שאלמלא נגלה ה' אל לבן לא היה מחשיב את הבנים לבניו והבנות לבנותיו- אלא הוא רצה לעקור את הכל, וצריך ביאור למה שנא לבן את יעקב?

1.

מהר"ל (גבורות ה', פנ"ד, עמ' רלז, ד"ה צא): לבן שנא את יעקב בלי סיבה מפני שהם הפכים זה לזה- יעקב הוא המציאות ואילו על הארמיים כתוב שהקב"ה מתחרט שבראם, כלומר שלא ראויה להם המציאות מצד עצמם אלא כטפלים לנבראים אחרים. 1


1

עי' עוד בגור אריה (דברים לב, כא) שביאר שהם לא ממניין שבעים אומות.

2)

רש"י: איך תעלה על לבי להרע להן: למה פירש רש"י "מה" מלשון 'איך'?

1.

גור אריה: לבן לא היה מסופק מה לעשות להם, ולכן יש לפרש "מה אעשה להם" שאין להעלות על הדעת שהוא יעשה להם רע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים