english
1)

למה קרא יעקב לקב"ה "פחד יצחק"?

1.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התשובה, פ"ב, עמ' קנב ד"ה ומעתה): מידתו של יצחק הייתה יראה.

2.

מהר"ל (דרך חיים, פ"א מ"ה, עמ' לז ד"ה ויש): מידתו של יצחק הייתה דין, ובעל דין ירא פן יעשה דבר כנגד היראה.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: ויוכח - לשון תוכחה הוא ולא לשון הוכחה: למה פירש רש"י כך?

1.

גור אריה: ה' לא צריך להוכיח ולברר את יגיע כפיו, [ולכן יש לפרש מלשון תוכחה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים