english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: וענתה בי וגו' - אם תחשדני שאני נוטל משלך כלום, תענה בי צדקתי...שלא תמצא בעדרי כי אם נקודים וטלואים: מנין שכוונת יעקב ל"אם תחשדני שאני נוטל משלך כלום"?

1.

גור אריה: לשון "וענתה" משמעה ענייה לשואל, ולכן פירש רש"י 'אם תחשדני ואזדקק לראיה'.

2)

רש"י: כי תבא צדקתי ותעיד על שכרי לפניך למה לא פירש רש"י כפשוטו- 'כי תבא אתה לראות שכרי'?

1.

גור אריה: לשון הפסוק "כי תבא...לפניך" ולא שייך לומר כך [-לומר "לפניך"] ללבן שהיה נוכח שם. 1


1

נראה שאין לומר לנוכח 'תבוא...לפניך' אלא "תבא צדקתי ותעיד לפניך".

3)

רש"י: שלא תמצא בעדרי כי אם נקודים וטלואים: למה הוסיף רש"י "שלא תמצא בעדרי"?

1.

גור אריה: יעקב אמר "וענתה בי צדקתי"- לשון עדות, והעדות היא שלא תמצא בעדרי אלא נקוד וטלוא._

4)

רש"י: ובגניבה הוא שרוי אצלי: למה הוסיף זאת רש"י?

1.

גור אריה: די היה לכתוב "גנוב הוא" ומילת "אתי" מיותרת, ולכן פירש רש"י 'גנוב הוא לך, ובאותה גניבה הוא שרוי עמי'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים