english
1)

רש"י: נקודים וטלאים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי: מה דעת רש"י לגבי נקודים וטלואים בכבשים?

1.

גור אריה: כוונת רש"י 'אף שחום בכבשים' וק"ו נקודים וטלואים [שאינם שכיחים בכבשים]. _

2.

גור אריה (פסוק מ): לא כתוב 'אף חום בכשבים' ולכן נראה שלרש"י התנאי היה רק על הכבשים החומים._

2)

למה יש הבדל בין העיזים לכבשים?

1.

גור אריה: נקודים וטלואים לא שכיחים בכבשים וחום לא שכיח בעיזים.

3)

רש"י: אותן שיולדו מכאן ולהבא נקודים וטלאים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי: מנין לרש"י שהשכר יהיה אותן שיולדו מכאן ולהבא?

1.

גור אריה: לבן כבר הסיר את אלו שנולדו קודם לכן.

4)

רש"י: ועוד שלא תאמר לי על ידי הזכרים שהן נקודים וטלואים תלדנה הנקבות דוגמתן מכאן ואילך: למה הוסיף רש"י פירוש זה?

1.

גור אריה: לטעם הראשון די היה להסיר את הקטנים, שהרי הגדולים ניכרים לעצמם, ולטעם השני די היה להסיר את הגדולים הראויים להריון, ולכן נזקק רש"י לשני הטעמים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים