english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: שלא היתה אלא פלגש אחת: אם הייתה רק אחת למה כתוב בלשון רבים?

1.

גור אריה: פירוש הכתוב 'בני פילגש אחת מן הפילגשים דעלמא'. 1


1

כלומר- זה מתייחס לכלל הפילגשים ולא אל פילגשו של אברהם במסוים.

2)

רש"י: נשים בכתובה, פילגשים בלא כתובה: רמב"ן: כתובה היא תקנת חכמים, ופילגש היא בלי קידושין?

1.

גור אריה: קשה לומר כרש"י שבלי כתובה היא נקראת פילגש, שהרי ממון ניתן למחילה והוא קידש אותה על מנת שאין לה עליו כתובה. 1


1

ואין חסרון באישות שלהם אם הוא קידש בלי כתובה.

3)

רש"י: שם טומאה מסר להם: הכוונה למעשה שדים וכשפים כפי שפירש רש"י בסנהדרין (דף צא.) וקשה שאסור להשתמש בכשפים?

1.

גור אריה: מסר להם שם טומאה על מנת לסלק מהם כשפים, ובשדים אפשר שמותר להשתמש.

4)

רש"י: נתן אברהם מתנות - פירשו רבותינו וכו': למה לא פירש "מתנות" כפשוטו?

1.

גור אריה: אברהם כבר נתן את כל נכסיו ליצחק.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים