english
1)

רש"י: הברכות מסורות בידך...ואברהם מסרם ליצחק: למה לא פירש כפשוטו שנתן ליצחק את כל רכושו?

1.

גור אריה: את כל רכושו נתן לו כבר קודם [כשהלך אליעזר לחרן].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים